Notulen

Notulen Wijkraad 15 januari 2018

Datum: 15 januari 2018, Plaats: Belcrumhuis, Pastoor Pottersplein 12, Aanwezig: Herman Kappers, Jonas Peters, Harry van den Muijsenberg, Marijke van ’t Land, Mari-on Evers, Niels Tiekstra (voorzitter), Marc Jansen (secretaris)

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering

2. Inloop wijkbewoners
Er zijn geen wijkbewoners aanwezig.

3. Vaststelling agenda
Aan de agenda wordt toegevoegd: Jaarverslag 2017/Doelstellingen wijkraad 2018

4. Vaststelling notulen vorige vergadering
Punt 10 Rondvraag: waar Harry staat wordt Herman bedoeld.
N.a.v.: Actielijst 44. Contact opzetten met sociaal wijkbeheerder Ingeborg Hoevenaars: Niels heeft afgesproken regelmatig telefonisch contact met elkaar te hebben. Daarnaast wordt zij uitgenodigd als hier aanleiding voor is.

5. Binnengekomen post
– José heeft alle post doorgestuurd.
– Wijkkrant de Koers: in overleg van november hebben we afgesproken om niet naar bijeenkomsten te gaan van de Koers.
– Martijn Geervliet, adviseur mobiliteit Gemeente Breda: vraagt om overleg om input te krijgen voor aanpassingen van de Stationslaan vanuit de Wijkraad. Jonas en Harry willen hier een bijdrage aan leveren. Input: wat te doen aan inhalen op de Stationslaan (verhoging middenberm), uitbreiding 30 km zone (naar begin van de straat), terugdringen te hard rijden (drempels), onherkenbaarheid zebrapad voor auto’s die aan komen rijden (ledlampen), knipperlichten als een voetganger oversteekt, etc.
– Poster van Amvest over ontwikkeling Backer & Rueb-gebied.

6. Terugkoppeling overleggen
– Uitbreiden parkeren: Niels heeft een presentatie gehad van de gemeente. Hele wijk krijgt één parkeerregime. Bij de haven en de watertoren zal bij ontwikkeling van dit terrein ook gereguleerd parkeren plaats vinden.
– Parkeren Kievitsstraat: 7 november overleg met bewoners Breda Vooruit en Kievitsstraat. Levendige discussie, uitwisseling van standpunten en het bieden van bekende oplossingen. Vervolgoverleg op 5 februari, voor bewoners van de Kievitsstraat, Breda Vooruit en de wijkraad. Er is een brief geschreven aan het College van Burgemeester en Wethouders. De voorzitter van de wijkraad zal deze, namens de wijkraad, ondertekenen.
– Vrijwilligersmarkt Belcrum: in november is een vrijwilligersmarkt geweest in het Belcrumhuis, waar meerdere leden van de wijkraad bij aanwezig zijn geweest.
– Via Breda: Afsluitende bijeenkomst in Electron. Theo Kock en Jan Poel zijn bedankt voor hun bijdrage in de afgelopen jaren.
– Wijkvergadering: 15 november; veel positieve reacties gehad, complimenten over de formule.

7. Vergaderdata 2018
De datavoorstellen zijn aangenomen en worden gepubliceerd op de website.

8. Werkzaamheden secretariaat
De gemeente heeft de subsidieregeling voor wijkraden aangehouden. In maart wil de gemeente een besluit nemen over de subsidieregeling. Tot die tijd wil José het secretariaat blijven doen. Marc maakt een afspraak met José om de digitale post te kunnen ontvangen. We spreken af dat dit uiterlijk tot 1 maart te laten voortduren, daarna gaat het secretariaat en de financiën over naar het dagelijks bestuur.
Patrick Vermaat heeft aangekondigd de wijkraad te zullen verlaten vanwege zijn verhuizing. De positie van Patrick zal niet meteen vervangen worden, maar als zich geschikte personen voor de wijkraad aandienen, dan zal hier serieus naar gekeken worden.
Afgesproken is om in maart een afscheid te houden voor José, Theo en Patrick.

9. Plekken van herinnering
Ook te noemen: Erfgoedplekken. Herman stelt voor om op historische plekken/erfgoedplekken te markeren met bordjes, zodat bekend blijft wat er in de wijk is gebeurd. Er zijn meerdere bewoners die dit idee hebben geopperd. De wijkraad ondersteunt dit initiatief, door er ruimte voor te bieden op de website. Een voorbeeld zijn de borden die in het Mastbos zijn gezet ter gelegenheid van 500 jaar bestaan van het Mastbos. Herman zal nagaan wie verbonden is geweest aan de borden in het Mastbos en de wijkraad stelt voor een pilot van 5 borden te starten. Eventueel koppeling met De Gouden Cirkel en de VVV (historische wandeling).

10. Jaaroverzicht 2017/Doelstelling wijkraad 2018
Jaaroverzicht:
– Kort verslag, met 3 pakkende onderwerpen en eventueel beknopt fact-sheet (Marc).
– Onderwerpen: Zorg voor elkaar (Harry en Marion), Parkeren (Niels), Havenkwartier (Niels en Herman) en website (Marijke).
– Klaar voor 5 maart 2018.

Doelstellingen voor 2018:
– De boekhouding van de wijkraad: de boekhouding is volledig transparant, er is voor 1 maart 2018 een jaarafrekening van 2017.
– Ondersteunen tegengaan hondenoverlast: eind 2018 is de overlast van hondenpoep teruggebracht en is een locatie aangewezen als losloopgebied voor honden.
– Ondersteunen Erfgoedplekken: eind 2018 zijn er 5 borden die Erfgoedplekken beschrijven.
– Groen in de wijk: medio 2018 is er een plan van aanpak van groen- en natuurontwikkeling in de wijk.
– Wijkvergaderingen: er zijn 2 wijkvergaderingen in 2018.

11. Rondvraag
– Harry: wat is de stand van zaken van de aanpassing van de Konijnenberg en de Noordelijke rondweg?
– Harry: door de hevige regenval is de Terheijdenseweg ondergelopen, het water kan niet weg.
– Marion: is er nog iemand die interesse heeft voor het boek van Van Ierssel over de Belcrum?
– Niels: er zijn statistieken over het verkeer op de Belcrumweg. De verkeersbelasting blijkt veel groter te zijn dan de gemeente vooraf dacht. Er is een plan om de doorgang van de Belcrumweg naar de stad af te sluiten.

12. Einde om ca. 22.00 uur