Notulen

Notulen Wijkraad 5 februari 2018

Datum: 5 februari 2018. Plaats: Belcrumhuis, Pastoor Pottersplein 12. Aanwezig: Herman Kappers, Jonas Peters, Harry van den Muijsenberg, Marion Evers, Marijke van ’t Land (plv. voorzitter), Marc Jansen (secretaris)

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering

2. Inloop wijkbewoners
Er zijn geen wijkbewoners aanwezig.

3. Vaststelling agenda
De agenda wordt vastgesteld zoals ingediend.

4. Vaststelling notulen vorige vergadering
De notulen worden vastgesteld. De wijkraad vraagt het dagelijks bestuur met klem om de overdracht van het secretariaat en de financiën tot stand te brengen.

5. Binnengekomen post
– Boekpresentatie Samen strijden Samen Winnen (25 jaar SP Breda).

6. Terugkoppeling overleggen
– Leden van de wijkraad zijn bij een voorlichtingsbijeenkomst van het gerechtsgebouw geweest op maandag 22 januari 2018. De bijeenkomst vond plaats in een keet, de ontvangst was sober. Op 1 april zal de nieuwbouw gereed zijn.
– Herman en Niels hebben een bijeenkomst gehad met Schonck, Schul & Compagnie (makelaars en vastgoedontwikkeling) over de doorontwikkeling van de hallen en het mogelijk herstellen van het speelhuis. Er komen vervolgbijeenkomsten.

6. Veiligheid breng(t) je samen
Werkconferentie op het gebied van Veiligheid bij de gemeente Breda op 27 februari 2018. Niels gaat hier naar toe. Veiligheid wordt geen specifieke taak voor een van de leden van de wijkraad, alle leden zullen het onderwerp veiligheid in het vizier houden.

7. Raadsconferentie Grondbeleid en Bredaas planproces
Op 22 februari 2018 wordt een raadsconferentie voor het gemeentelijk grondbeleid en het Bredaas planproces. Niels heeft hier wel interesse in om hier naar te toe gaan, past goed in het straatje van Belcrum500. Jonas zal hem vergezellen.

8. Rondvraag
– Marion is bij een bijeenkomst geweest over overlast van honden. Er wordt getracht een losloopgebied gezocht op het Nemijtec. Marion heeft gemaild naar dit bedrijf met de vraag of zij ruimte heeft gehad, hier is nog niet op gereageerd.
– Marion en Harry gaan naar de afsluitende bijeenkomst van Zorg voor Elkaar op donderdag 8 februari.
– Herman heeft wijkbewoners benaderd voor de Erfgoedplekken. Het project om historische plekken in de wijk te markeren met bordjes en informatie gaat gestaag verder.
– Marijke verneemt klachten over de stank van de Rasenberg asfaltfabriek. Hoe kan de wijkraad dit oppakken. Voorleggen aan Ingeborg Hoevenaars.

9. Einde om ca 20.30 uur