Bezwaar Kwartelstraat

Breda 28-7-2016

Het College van Burgemeester en Wethouders
te Breda
t.a.v. de heer/mevrouw Koffeman

Betreft: omgevingsvergunning Breda Vooruit

Geachte heer/mevrouw Koffeman,

Als reactie op Uw brief, d.d. 14 juli 2016, aangaande boven vermeld onderwerp het volgende. Deze reactie is tot stand gekomen in overleg met enkele medebewoners van de Kwartelstraat.

In Uw schrijven betoogt U dat er sprake is geweest van een zorgvuldige besluitvorming, hetgeen ons zeer bevreemdt. Immers, zoals al in mijn brief, d.d. 17 mei 2016, gesteld, heb ik op de tweede consultatie avond (29 maart 2016) 2 vragen gesteld, waarvan het antwoord bepalend zou zijn voor wel of niet leveren van verdere inbreng. U vergeet kennelijk dat mevrouw van de Noort in gebreke is gebleven met de beantwoording. Dit noemen wij niet zorgvuldig, zoals we ook niet zorgvuldig noemen dat er vervolgens dermate vertraging met de beantwoording optreedt, dat we ons niet tijdig hebben kunnen aanmelden als inspreker bij commissievergaderingen, zowel op 6 juni als op 27 juni. Tevens speelde hierbij een rol dat i.e.i. deze data in het geschetste besluitvormingsproces niet genoemd waren noch waar dit proces zich op dat moment bevond. We weten natuurlijk niet of dit ‘vanachter de schermen gestuurd of geregisseerd’ is, maar het is wel een opvallend patroon.
Tevens verwijst U naar overleg met de werkgroep Dura Vermeer als zou daar het definitief ontwerp mee besproken zijn. De gedane navraag hieromtrent levert slechts ontkenning op: er is wel gesproken, maar niet over het definitieve ontwerp. Misschien ten overvloede, deze werkgroep is een werkgroep van de wijkraad, welke in deze geen beslissende uitspraken, adviezen e.d. kan doen.
Tevens valt ons in Uw schrijven op, dat U niet ingaat op, en dus voorbij gaat, aan het feit dat de gemeente middels dit ontwerp in gebreke blijft aangaande het nakomen van het met de wijkraad afgesloten en ondertekende akkoord (maart 2014, omtrent het versterken van de groenstructuur aan de Belcrumzijde van Dura Vermeer in het kader van de omgevingsvergunning) als ook met eerder gedane beloftes door een wethouder omtrent volledige handhaving van het Touwterrein (hiervan zijn getuigen beschikbaar). Dit gaat o.i. nog verder dan niet voldoende zorgvuldig zijn. Dit raakt n.l. basaal vertrouwen. Wij zijn niet bekend met het gegeven dat het mogelijk is om een dergelijk akkoord eenzijdig op te zeggen. Overigens werd in de gesprekken deze kwestie min of meer erkend. Het verwondert ons – op zijn zachtst gezegd – des te meer dat U het niet nakomen van genoemd akkoord niet noemt, behalve als we er van uitgaan dat U vooral wil vasthouden aan Uw eigen conclusie ven zorgvuldigheid. Ja, dan is een strategie om alles wat daar tegen spreekt weg te laten en weg te moffelen. Echter, U bent met bewoners in gesprek en dan moet U niet bezig gaan met politiek bedrijven.

Uit de antwoorden op de vragen is inmiddels wel duidelijk geworden dat we ons terecht zorgen maken. Toevoegend aan de in het eerdere schrijven gememoreerde punten kan gesteld worden dat het Touwpark verminkt en ernstig verkleind (er verdwijnt veel groen, vrijwel zeker veel meer dan de door de gemeente genoemde 150 vierkante meter, hetgeen overigens niet gespecificeerd is noch gelokaliseerd en dus niet transparant en niet verifieerbaar; ook de beukenhaag van 150 meter is verdwenen; het pad wordt in de nieuwe situatie een weg en kan gemakkelijk door fietsers en scooters gebruikt worden, hetgeen we absoluut niet in overeenstemming zien met de veiligheid van onze spelende kinderen; de structurele identiteit van het pak is vernietigd doordat de door 2 lange beukenhagen gecomponeerde V-vorm is verdwenen). Het lijkt er op dat de vuilnis van Dura Vermeer geruild wordt tegen een park- en speelfunctie in de Belcrum.

Uw opmerking dat ‘een belangenafweging impliceert, dat ook wensen niet kunnen worden gehonoreerd’ is bij ons hard aangekomen. U gaat daarmee voorbij aan het feit dat vrijwel alle bewoners van de Kwartelstraat achter het ingediende bezwaar staan (zie de lijst met handtekeningen bij het eerdere schrijven). Deze bewoners zijn volwassen mensen en ouders van kinderen, die zich ernstig en serieus zorgen maken over de directe leefomgeving, veiligheid en leefbaarheid van henzelf en hun kinderen en daarover hun stem willen laten horen. Deze bewoners maken bovendien al vele jaren diverse malen per jaar de gehele speeltuin aan de Kwartelstraat schoon, ruimen de bladeren en het zwerfvuil op, snoeien alle struiken, verwijderen onkruid en gras tussen de voegen van de tegels etc., hetgeen eveneens een tijdje voor een gedeelte van het Touwterrein gebeurd is. Bij deze mensen komt genoemde opmerking over als weinig respectvol.

Tot slot: gezien het verloop en de constatering dat compensatie op het Touwterrein niet mogelijk is en dat dit op een andere plek binnen of buiten de wijk niets biedt voor ons, rest ons niets anders dan vervolgstappen te bezien. Overigens wordt hieromtrent in Uw schrijven geen route c.q. potentiele alternatief aangegeven, waarvan wij dachten dat dit toch een goed gebruik vormde bij de inhoud en strekking van uw beantwoording.

In afwachting van Uw reactie verblijven wij, mede namens de bewoners van de Kwartelstraat.

Met vriendelijke groet

J. Poell