Inhoudelijk Jaarverslag 2017

De wijkraad is dit jaar flink vernieuwd, verjongd kun je ook wel zeggen. Eind 2016 namen oude leden afscheid en kwamen nieuwe bewoners de wijkraad versterken. En met de wisseling van personen verandert er natuurlijk ook het een en ander in de werkwijze. Één van die veranderingen is dat we het jaar willen afsluiten met een Inhoudelijk Jaarverslag, zodat de bewoners van de Belcrum weten wat de wijkraad doet.

Nou is een jaarverslag niet altijd de meest boeiende lectuur om te lezen. Om te voorkomen dat het meteen in de spreekwoordelijke bureaula verdwijnt, kiezen we er voor een andere vorm. Dit jaarverslag bestaat uit een FACT-sheet, waarin de highlights van de wijkraad op een rijtje worden gezet. We zijn tenslotte een moderne wijkraad die met zijn tijd meegaat. Daarnaast worden er enkele onderwerpen uitgelicht, die voor ons – en hopelijk ook voor de bewoners van de wijk – belangrijk zijn of leuk zijn om te lezen.

Veel leesplezier!

Samenstelling Wijkraad Belcrum

De wijkraad bestaat uit: Niels Tiekstra (voorzitter), Marc Jansen (secretaris, vanaf maart 2017), José Kock (secretaris, tot januari 2018), Harry van den Muijsenberg (penningmeester), Theo Kock (tot januari 2018), Patrick Vermaat (tot februari 2018), Herman Kappers (vanaf januari 2017), Jonas Peters (vanaf mei 2017), Marijke van ’t Land (vanaf juni 2017) en Marion Evers (vanaf juli 2017).

Factsheet 2017

10
De wijkraad kwam 10 keer voor vergadering bij elkaar, meestal de eerste maandag van de maand. De vergadering van augustus verviel vanwege de vakantie, die van december vanwege het weer (code rood).

2
De wijkraad vergaderde op twee locaties. Vanaf maart worden de vergaderingen in het Belcrumhuis gehouden, vanaf augustus starten de vergaderingen om 19.30 uur met een moge­lijkheid tot inloop van bewoners.

114
Het aantal agendapunten dat in de vergadering aan de orde kwam (inclusief Opening en Sluiting door de voorzitter).

197
Schatting van het aantal kopjes koffie en thee dat tijdens de vergadering werd gedronken. Het lukte overigens de wijkraad steeds beter om binnen een redelijke tijd af te ronden.

1
De wijkmanager, stadsmarinier en fysiek wijkbeheerder bezochten 1 keer de vergadering van de wijkraad (november).
10 Iedere vergadering van de wijkraad is het wel gegaan over het onderwerp “parkeren”. Als het niet als agendapunt was opgevoerd, dan kwam het wel in de rondvraag terug…

27
Het aantal overleggen waar leden van de wijkraad bij aanwezig zijn geweest. Vaak was dat overleg met de gemeente, over Breda Vooruit, Zorg voor Elkaar, Handhaving en toezicht, verkeerskundige bijeenkomsten, etc. Maar ook hebben leden deelgenomen aan Krachtateliers over het Havengebied, inloopbijeenkomsten van het Gerechtsgebouw, bijeenkomsten van het wijkplatform Breda Doet en over de ontwikkeling van het Klavers-Janssen terrein.

2
Er zijn twee wijkvergaderingen geweest (in juni en november), waarin sprekers vertelden over ontwikkelingen in de wijk en standjes van verschillende organisaties zichzelf presenteerden. Ongeveer 100 wijkbewoners bezochten de wijkvergaderingen.

8
De redactie van de geheel vernieuwde website www.belcrum.nl kwam 8 keer bijeen. Deze vergaderingen worden opgeleukt met luxe-koeken en chocola!


Zorg voor Elkaar/Wonen met Gemak in de Belcrum

Voor alle bewoners van de gemeente Breda organiseert de gemeente themabijeenkomsten over allerlei zaken betreffende het langer zelfstandig thuis wonen. Namens de wijkraad hebben José, Marion en Harry hieraan meegewerkt. Iedere bewoner van 65 jaar en ouder uit de Belcrum kreeg een uitnodigingsbrief en kon ze zich tevens opgeven om een of meerdere bijeenkomsten te bij te wonen. De bijeenkomsten werden begeleid door deskundigen met kennis van de verschillende thema’s.

De thema’s die behandeld werden waren:
– Comfortabel en veilig wonen in mijn koopwoning/huurwoning;
– Aantrekkelijk openbare ruimte;
– Zorg en hulp in Breda;
– Gezond en vitaal: neem de stap, blijf vitaal en in balans;
– Veilig en praktisch wonen met dementie;
– Wonen in je eentje;
– Veiligheid;
– De woonscan: gratis advies over woningaanpassingen;

De bijeenkomsten zijn gehouden in oktober en november 2017 in het Belcrumhuis. De belangstelling vanuit de wijk was bijzonder groot. Sommige thema ‘s leverde aardige discussies op tussen de deskundigen en de aanwezigen wijkbewoners.

Gemiddeld waren er 48 bewoners van de Belcrum aanwezig bij deze thema middagen. Dit is vergeleken met andere wijken in Breda waar soortgelijke bijeenkomsten zijn gehouden boven gemiddeld. We kunnen terug kijken om een hoge opkomst met tevreden deelnemers. Het is de bedoeling om in de komende jaren door te gaan met actuele thema’s.

Parkeren

2017 was een jaar waarin parkeren een grote rol heeft gespeeld binnen de wijk. Uiteraard was 2017 het eerste jaar waarin we echt te maken hebben gehad met de invoering van het betaald parkeren in een groot gedeelte van de wijk. Het begin van 2017 stond dan ook in het teken van de monitoring van de invoering van het betaald parkeren. Al snel bleek dat het, door de wijkraad voorspelde waterbed-effect snel merkbaar was in de wijk: de parkeeroverlast die in de betaald parkeerzone werd opgelost, verplaatste zich naar het niet-betaald parkeren gebied. Voor ons een signaal om bij de gemeente aan te geven dat het op korte termijn nodig was om het vergunningengebied nader uit te breiden. In 2018 is de verwachting dat dit zijn uiteindelijke beslag zal krijgen.

Daarnaast speelde ook de parkeerproblematiek rondom Breda Vooruit. Vanaf het begin van de planvorming heeft de wijkraad aangegeven dat de gehanteerde parkeernorm van 1 parkeerplaats per woning te weinig zou zijn. We zijn het gesprek aangegaan met de bewoners en de wethouder om te kijken naar een oplossing voor dit dossier. Helaas was er in 2017 nog geen oplossing en daarom gaan we in 2018 verder met meedenken naar een passende oplossing, voor àlle bewoners van de Belcrum.

Havenkwartier

Het stationskwartier is nog niet eens geheel gerealiseerd of de volgende grote gebiedsontwikkeling in onze wijk staat al voor de deur: het Havenkwartier. Belangrijkste mijlpaal die we hier, samen met bewoners van onze wijk, al bereikt hebben is het behoud van de cultuurhistorisch waardevolle gebouwen van de Backer en Rueb-hallen en een deel van de  Van Puijfelick-hallen. Als wijkraad zijn we daarnaast ook uitgenodigd voor het meedenken met de nieuwe eigenaar van de gronden en ontwikkelaar Amvest. Het is goed om te zien dat onze input door Amvest op waarde wordt geschat en dat grote delen van ons verhaal (zoals dat ook is opgenomen in onze wijkvisie Belcrum 500) worden overgenomen in de conceptontwikkeling en de gebiedsvisie van het Havenkwartier.

Mede door onze bijdrage wordt uitgegaan van de historische gelaagdheid van het gebied en wordt serieus rekening gehouden met de twee belangrijkste lagen die te onderscheiden zijn. Naast de vroegere natuurlijke situatie van de voormalige Belcrumberg aan de Mark zijn dat de warande die Prins Filips-Willem van Oranje heeft laten aanleggen met het Speelhuis en het Sterrenbos en de al genoemde industriële ontwikkeling. De plek van het voormalige Speelhuis waar de tijdscapsule begraven ligt zal beter gemarkeerd kunnen worden, men wil een zichtlijn terugbrengen van het voormalige Speelhuis naar de Grote Kerk en er is zelfs een kans dat er een nieuw Speelhuis op de kop van de Speelhuislaan zal worden gebouwd dat duidelijk zal refereren aan het oude gebouw.

Uiteraard blijven we ook in 2018 de ontwikkelingen rondom het Havenkwartier op de voet volgen.

Van de redactie

Toen Marijke in 2017 lid werd van de wijkraad Belcrum, keek ze ook eens goed naar de mooie website van deze club (www.belcrum.nl). En constateerde dat er wel wat nieuwe aandacht aan besteed kon worden. Jonas en Marc waren dat met haar eens en al snel besloten ze om 1 keer in de drie a vier weken bij elkaar te komen om de boel op te schudden. Colin gaf nog wat instructies en op pad waren ze. Het is interessant om de Belcrum ook op deze manier in kaart te brengen, alle facetten van de wijk te registreren, en alle activiteiten van onze bewoners onder de aandacht te brengen: de Kerstmarkt, ontbijten op de Speelhuislaan, de columns van Babs en al die andere dingen die onze wijk zo levendig maken.

Onder het genot van koek en Chocolonely houdt de redactie alles in de gaten en probeert ze de inwoners van de Belcrum zo goed mogelijk op de hoogte te houden. Ook natuurlijk van het reilen en zeilen van de wijkraad. Ze gaan door… En staan open voor al uw inbreng!

Vooruitblik 2018

Hierboven heeft u een inkijkje gekregen in wat de wijkraad in 2017 heeft gedaan. En ook voor 2018 hebben we plannen. Dit is wat de wijkraad wil bereiken in 2018:
– Meer transparantie in de financiën van de wijkraad,
– Meer faciliteiten voor honden in de wijk,
– Markeren van historische plekken in de wijk (Erfgoedplekken), en
– Meer groen in de wijk.

En uiteraard blijft de wijkraad zich inzetten voor alle andere activiteiten die de wijk aangaan!