Notulen wijkraad 3 december 2018

Datum: 3 december 2018, Plaats: Belcrumhuis, Pastoor Pottersplein 12, Aanwezig: Jonas Peters, Herman Kappers, Marijke van ’t Land, Niels Tiekstra (voorzitter), Marc Jansen (secretaris)

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering

2. Inloop wijkbewoners
Er zijn geen wijkbewoners aanwezig.

3. Vaststelling agenda
De agenda wordt vastgesteld.

4. Vaststelling notulen vorige vergadering
– De grenzen van de wijk: daarover heeft Niels contact opgenomen met de gemeente. De benedengrens is spoor, over het havenkwartier doet de gemeente nog onderzoek. Ze laten nog weten wat de uitkomst is.
– Boa’s: de Belcrum krijgt een eigen bijzondere opsporingsambtenaar. Hij zal uitgenodigd worden voor de volgende wijkvergadering, samen met de wijkagent en de stadsmarinier.

5. Binnengekomen post en mededelingen
Mail Ingeborg Hoevenaars over Speelkasteel Veestraat (20-10-2018). Er is overleg over een nieuw speelkasteel, dat in de lente geplaatst gaat worden.
Mail Kennislab Urbanisme over Woningonderzoek (30-10-2013): ter kennisgeving.
– Breda Bericht herinrichting Stationslaan (9-11-2018): ter kennisgeving.
– Mail Bedrijven Belcrumweg (13-11-2018): brandbrief over terugloop van inkomsten bedrijven Belcrumweg i.v.m. betaald parkeren. De parkeerplaats bij Jumbo en Aldi is continu bezet door o.a. bezoekers van de rechtbank. Niels heeft het bericht doorgestuurd naar de gemeente.
Mededelingen:
– Uitbreiding wijkraad: er worden twee kandidaten uitgenodigd voor de vergadering in januari en februari.
– Wintermarkt: er is een bord voor de wijkraad gemaakt. Er komt een tekst bij: “Wat verwacht u van de wijkraad?”. Hou het positief. Er moet een rooster komen van mensen die bij het bord moeten staan. Marc maakt een schema, Herman alleen op zaterdag, Niels op zondag (15 en 16 december, van 13.00 tot 18.00 uur).
– Groenproject: de gemeente gaat investeren in het groenproject een heeft daar al twee wijkbewoners een opdracht voor gegeven. Er is een rondgang door de wijk gedaan. Jonas gaat nog een oproep zetten op Nextdoor om per straat een groenambassadeur te krijgen. Op 19 december wordt een vergadering georganiseerd van de werkgroep Groen (20.00 uur, Belcrumhuis). Jonas maakt daarvoor nog een nieuwsbrief.

6. Terugkoppeling overleggen
– Informatieavond Via Breda (6-11-2018). Verschillende wijkraadsleden zijn daar geweest, het was een drukke avond. Het Havenkwartier zal pas over 5 jaar ontwikkeld worden. De indruk was eerder gewekt dat er ruimte is voor cultuur, maar er zijn alleen woningen ingetekend. Er is ook geen idee om een bovenlokale culturele publiekstrekker te plaatsen (bijv. het Speelhuis). De conclusie is dat er een leuke wijk wordt gebouwd, die echter het lokale niveau niet overstijgt. De gemeente wil wel, maar Amvest bepaalt. Daarnaast is er geluid- en geurhinder.
– Er is een idee om een van de blinde muren van Breda Vooruit te gebruiken om een afbeelding op te projecteren van de vestingswerken van Breda.

7. Statuten wijkraad
De wijkraad neemt, unaniem, het besluit tot de volgende wijzigingen van de statuiten:
– Artikel 1: Het werkgebied wordt begrensd door de woningen aan beide zijden van de Terheijdenseweg, de spoorlijn, de rivier de Mark en de noordelijke rondweg”.
– Artikel 3: vóór “erfstellingen” toevoegen: “beneficiaire”.
– Artikel 4, lid 1: Verwijderen bepaling dat de heer en mevrouw Kock buiten de wijk mogen wonen
– Artikel 4, lid 2: “De functies van secretaris en penningmeester kunnen niet door één persoon worden vervuld. Bij uitzondering kunnen beide functies in één persoon vervuld worden, tot de volgende wijkraadvergadering.”
– Artikel 4, lid 5: “De leden van het bestuur hebben zitting voor de periode van 4 jaar. Zij kunnen één maal herbenoemd worden.” “De vergaderingen vinden plaats in het werkgebied.”
– Artikel 5, lid 2: “Er wordt jaarlijks minimaal één jaarvergadering gehouden.”
– Artikel 5, lid 4 en lid 5: “door middel van uitnodigingen” (i.p.v. oproepingsbrieven).
– Artikel 5, lid 10: schrappen “telegrafisch of per telex”, “relaas” vervangen door “verslag”.
Bovenstaande wijzigingen zijn unaniem aangenomen in de vergadering. De voorzitter stelt de vergadering vervolgens voor om de leden van het bestuur en alle medewerkers, verbonden aan het kantoor “Van den Brekel notariaat & mediation” te Breda, zowel tezamen als afzonderlijk, aan te wijzen als vertegenwoordigers van de stichting en zulks met de macht van substitutie (indeplaats­stelling) om de ter zake benodigde notariële akte te doen opmaken en te ondertekenen en om ter zake voorschreven alles te doen wat mocht worden vereist, welk voorstel met meerderheid van stemmen wordt aangenomen.

8. Wijkkrant/communicatie met bewoners
De oproep voor leden van de redactie van de wijkkrant zal opgenomen worden in de volgende nieuwsbrief. Herman en Niels nemen contact op met de redactie van Belcrum= magazin voor mogelijke samenwerking en het uitbrengen van een nieuwsbrief voor 22 mei 2019.

9. Vergaderdata 2019
Wijkraad: 7-1, 4-2, 11-3, 1-4, 6-5, 3-6, 1-7, 2-9, 7-10, 4-11 en 2-12.
Wijkvergadering: 22-5 en 23-10
Marc geeft de data door aan het Belcrumhuis.

10. Rondvraag
– Agendapunten volgende vergadering: uitbreiding wijkraad, veiligheid (uitnodigen boa, wijkagent en stadsmarinier)
– Marc maakt overzicht van aftredingsdata bestuursleden.

11. Einde om 21:45 uur.