Notulen Wijkraad 4 juni 2018

Datum: 4 juni 2018, Plaats: Belcrumhuis, Pastoor Pottersplein 12, Aanwezig: Jonas Peters, Herman Kappers, Marijke van ’t Land, Marion Evers, Niels Tiekstra (voor-zitter) Marc Jansen (secretaris)

 1. 1. Opening
  De voorzitter opent de vergadering
 2. 2. Inloop wijkbewoners
  Er zijn geen wijkbewoners aanwezig.
 3. 3. Vaststelling agenda
  Herman verzoekt om aan de agenda toe te voegen: Afscheid José en Theo. Dagelijks bestuur gaat naar José en Theo om het cadeau te geven.
 4. 4. Vaststelling notulen vorige vergadering
  Naar aanleiding van:
  – Wat rekenen we tot de Belcrum? Alles binnen het gebied spoor-De Mark-de Noordelijke rondweg en de Terheijdense weg (beide zijden).
 5. 5. Binnengekomen post
  – Er wordt een nieuw mailadres aangevraagd voor de wijkraad.
  – 28 mei 2018 is een boekje uitgekomen over de Belcrum, uitgegeven door de Gouden Cirkel.
 6. 6. Terugkoppeling overleggen
  – Inloopavond uitbreiding vergunningengebied parkeren (14-5-2018): Niels is hier naartoe geweest. Het was niet erg druk, onderwerp: uitbreiding van het vergunningengebied tot heel Belcrum.
  – Bijeenkomst fietshandhavingsbeleid (16-5-2018): Marijke is hier naartoe geweest. Marijke was de enige afgevaardigde vanuit de wijkraden. Door ondernemers wordt veel overlast ervaren door verkeerd geparkeerde fietsen. Het handhavingsbeleid wordt aangescherpt. In aanvulling op dit onderwerp laat Niels weten dat motoren mogen parkeren voor de fietsenstalling bij het NS-station, zolang er maar voetgangers voorbij kunnen lopen.
 7. 7. Financiën wijkraad
  De wijkraad neemt kennis van de stukken van de penningmeester. Het overzicht 2017 ontbreekt nog. De gepresenteerde stukken voldoen nog niet aan de wensen van de wijkraad.
 8. 8. Groen in de wijk
  De gemeente gaat een visie opstellen voor groen in de wijk. Om te starten zijn er twee vragen vanuit de gemeente: 1. Zijn er specifieke locaties, wensen en suggesties voor het vergroenen van gemeentelijke grond, 2. Beeld en soort boom bij de locatie Kievitsstraat, waar in het najaar nog 5 bomen worden herplant.
  Vraag 1: Voorgesteld wordt om een ad-hoc werkgroep te formeren van wijkbewoners om ideeën op te halen voor het vergroenen van de wijk. Deze personen kunnen geworven worden via de website en Nextdoor.
  Vraag 2: Jonas doet een oproep op Nextdoor om de bewoners van de Kievitsstraat en aanpalende straten te vragen welke bomen ze willen.
 9. 9. Wijkvergadering
  Voorgesteld wordt om dit jaar één wijkvergadering te doen, de jaarvergadering. De regel blijft om twee keer per jaar een wijkvergadering te houden. De nieuwe datum is 3 oktober 2018. Marc laat het Belcrumhuis weten dat we dan een buurtvergadering hebben.
  Onderwerpen:
  – Boekje Belcrum door de Gouden Cirkel: Herman vraagt Marijke/JP Messer of zij een presentatie kunnen houden van ongeveer 20 minuten
  – erfgoedplekken: Herman houdt een presentatie over de stand van zaken m.b.t. de erfgoedplekken, 20 minuten
  – Groen in de wijk: presentatie door Jonas, bij voorkeur interactief en/of in werkgroepjes, 30 minuten met terugkoppeling
  Standjes/kraampjes:
  – hondenuitlaatplaatsen: Marion vraagt leden van de werkgroep “Trap er niet in” om een standje te bemensen
  – ontwikkelingen Via Breda: Jonas vraagt Jeroen Hoefsloot om een kraampje in te richten.
  – wijkagent: Marion vraagt of hij een kraampje wil bemannen om vragen te beantwoorden.
  – rechtbank: Marc vraagt aan het gerechtsgebouw of zij een presentatie willen houden in een kraampje
  – kinderboekenwinkel: Marijke vraagt aan de eigenaar of zij een kraampje wil bemannen.
  Nieuwsbrief: Marc maakt die in september de nieuwbrief. Marc zorgt voor de distributie.
 10. 10. Samenstelling Wijkraad
  Besproken wordt welke taken uitgevoerd worden door de voorzitter. Hij is veel tijd nodig voor inhoudelijke zaken, waardoor organisatorische onderwerpen onvoldoende aandacht krijgen. Moet de wijkraad uitgebreid worden? Afgesproken is om de taken te verdelen over de overige leden en de wijkraad niet uit te breiden. Marijke biedt aan om het technisch voorzitterschap op zich te nemen.
 11. 11. Rondvraag
  – Herman: er is een presentatie geweest in Electron van St Joost (kunstacademie). Herman heeft een presentatie meegenomen van Joyce de Jong over het Speelhuis.
  – Marijke: er zijn om de twee weken leuke films bij Bloos.
  – Niels: heeft een presentatie gegeven over Belcrum 500 bij de NHTV, op een bijeenkomst over de ontwikkeling van het Havenkwartier. Er komt een vervolg op.

12. Einde om 22.10 uur