Notulen

Notulen Wijkraad 4 september 2017

Datum: 4 september 2017
Plaats: Belcrumhuis, Pastoor Pottersplein 12
Aanwezig: José Kock, Theo Kock, Herman Kappers, Jonas Peters, Harry van den Muijsenberg, Marijke van ’t Land, Marion Evers, Niels Tiekstra (voorzitter), Marc Jansen (secretaris)

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering.

2. Vaststellen agenda
De agenda wordt vastgesteld zoals ingediend.

3. Vaststellen notulen vorige vergadering
De notulen zijn vastgesteld, de actielijst is opgeschoond.

4. Binnengekomen post
– Luchtkwaliteit in de Belcrum: komt aan de orde in het overleg met Bertwin van Rooijen
– Evenementenbeleid Breda: overlast shuttlebussen wordt besproken in het overleg met Bertwin van Rooijen

5. Terugkoppeling overleggen/komende overleggen
Leden van de wijkraad zijn bij de volgende overleggen aanwezig geweest:

– Overleg gemeente, afdeling Handhaving en Toezicht (7-7-2017): Niels, Theo en Marc zijn daar geweest. Hiervan is separaat een verslag gemaakt.
– Zorg voor Elkaar (17-7-2017): Harry en Marion zullen het gevraagde advies op de volgende bijeenkomst (6-9-2017) inbrengen.
– Nieuw vergadermodel gemeente (29/30-8-2017): vanaf heden wordt elke donderdag in het gemeentehuis op de markt vergaderd (19.45 uur). In drie rondes: 1. Beeldvorming, 2. Oordeelsvorming, 3. Besluitvorming. De bedoeling is dat er meer inspraak ontstaat voor burgers. Er is een kraam om met raadsleden te overleggen. De commissies worden opgeheven. Een keer per maand is er Debatraad. Deze opzet wordt al in circa 120 gemeentes gebruikt. De wijkraad is van mening dat het proces laagdrempeliger wordt voor bewoners.
– AED-zones in de gemeente (1-9-2017): het Holland Casino heeft gedoneerd aan de Hartstichting, om reanimatie te bevorderen.

Komende overleggen:

– Zorg voor Elkaar (6-9-2017): Harry en Marion gaan daar naartoe.
– Overleg met Bertwin van Rooijen (19-9-2017): Niels, Theo, Herman en Marc gaan daar naartoe. Agendapunten:
– Naamgeving Backer en Rueb (Sterrebos is al in gebruik)
– Vorm en nieuwe overlegdata voor 2018
– Wijkplattegrond Centrum en Belcrumzijde
– Herinrichting Stationslaan
– Herinrichting kruispunt Belcrumweg/Speelhuislaan
– Fijnstof, luchtkwaliteit
– Start bouw Blok C Breda Vooruit
– Shuttlebus problematiek
– Stand van zaken groen Belcrum

6. Visie Veiligheid en Leefbaarheid
In een overleg met de gemeente, afdeling Handhaving en Toezicht, heeft de wijkraad aspecten van Veiligheid en Leefbaarheid ingebracht. Hiervan is separaat een verslag gemaakt.

7. Website en communicatie
Jonas, Marijke en Marc zijn tot op heden 3 keer bij elkaar geweest als redactie van de website. De volgende acties zijn uitgevoerd:
– De verouderde stukken zijn van de website gehaald.
– Er zijn nieuwe stukjes geschreven, daar waar nog niks stond.
– Er zijn organisaties benaderd of wij content kunnen plaatsen van hun website. Daar zijn meerdere reacties op gekomen.
– Babs Verstrepen heeft alle columns over de Belcrum aan ons ter beschikking gesteld.
– Nog te doen: presentatie van de wijkraadleden, stuk Belcrum=Magazine plaatsen, de krantenknipsel op thema op de website zetten.

8. Breda Begroot
Via https://www.breda.nl/breda-begroot kun je meedoen met Breda Begroot. Er heeft in Princenhage en Prinsenbeek een pilot plaatsgevonden. Nu wil de gemeente dit door de hele stad uitrollen. Op 20-9-2017 is een Meet&Greet. Belcrum en haar bewoners hebben er belang bij om hier invloed op uit te oefenen. Voor 1 oktober moet je opgeven of je hieraan wilt participeren. Marijke, Harry, Niels willen hier naartoe gaan, afhankelijk van het tijdstip van de Meet&Greet. Niels geeft de deelnemers op.

9. Rondvraag
– José: 6-11-2017 komen Henk van der Corput (wijkmanager), Angelique Damen (fysiek wijkbeheerder), Arno Zuiderveld (stadsmarinier) en Wilco Smit (wijkagent) op de vergadering van de wijkraad.
– Herman: er wordt op 6-9-2017 een avond georganiseerd over festival LA Breda. Op 7/8-9-2017 is het festival, Herman geeft een aantal rondleidingen. Op 7/8-9-2017 is er een open dag in Electron. Via Breda gaat verhuizen naar Electron.
– Herman: in het voormalige MOMO op de Speelhuislaan komt een kinderboekenwinkel. In het voormalige Packhuis in de Speelhuislaan komt een nieuwe huurder, nu nog niet bekend wie. Ook de voormalige fietsenwinkel op de Belcrumweg heeft een nieuwe huurder.
– Marijke: er komt een informatiebijeenkomst van Amvest in het Belcrumhuis op 14-9-2017.
– Marijke heeft contact gehad met Chris Aarts, stedelijk coördinator Buurtpreventie Breda.
– Marijke wil haar aspirant-lidmaatschap omzetten tot volwaardig lidmaatschap van de wijkraad. De aanwezige leden van de wijkraad stemmen hier unaniem mee in.

10. Einde om 21.20 uur