Notulen wijkraad 7 januari 2019

Datum: 7 januari 2019. Plaats: Belcrumhuis, Pastoor Pottersplein 12. Aanwezig: Jonas Peters, Herman Kappers, Marijke van ’t Land, Niels Tiekstra (voorzitter), Marion Evers (penningmeester), Marc Jansen (secretaris)

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering

2. Inloop wijkbewoners.

3. Vaststelling agenda
De agenda wordt vastgesteld.

4. Vaststelling notulen vorige vergadering
De notulen van de vorige zijn vastgesteld.

5. Binnengekomen post en mededelingen
– Mail Leonie de Ron/parkeren
– Mail Pieter Delleman/proces aanvraag jaarvergunningen
– Mail Joost Kleinhaarhuis/autodelen
– Brieven KvK/uitschrijving oud-leden.

6. Terugkoppeling overleggen
Gemeente (14-1-2019): informatieavond betaald parkeren
– Wijkraad (29-1-2019): bijeenkomst over communicatie
– Zorg voor Elkaar (30-1-2019): over eenzaamheid
– Gemeente (30-1-2019): over de Vuelta 2020
.

7. Veiligheid in de wijk
Yvonne van Merode en Jean-Pierre Amperse sluiten aan. Beiden zijn boa’s in andere wijken. Anderhalf jaar geleden zijn de boa’s in de wijk gekomen. Iedereen heeft een aparte wijk. Boa’s handhaven overlast van dieren, burenruzies, jeugd en criminaliteit, drank en horeca, parkeeroverlast, milieu/illegale dump, etc. Er zijn 40 boa’s in 3 stadsdelen (oost, west en centrum), ieder team is circa 11 boa’s. De meldkamer is bereikbaar van 7.00 tot 23.00 uur en in het weekend, bereikbaar onder nummer 076-5294701. Verder kan overlast gemeld worden via het telefoonnummer van de gemeente (14076) en de app “Buiten beter”. De boa’s kunnen iemand staande houden, om een identiteitsbewijs vragen, binnentreden in een huis, mensen boeien. Boa’s mogen soms meer dan de politie!
Marion meldt dat op het Asselbergterrein (veldje achter de Albert Heijn), wat een hondenuitlaat plaats is geworden, overlast is van zwervers en druggebruikers. Yvonne zal dit doorgeven aan Ronny.

8. Opbrengst/evaluatie wintermarkt
De wijkraad heeft dit jaar voor het eerst een stand gehad op de Belcrum Wintermarkt. Op de wintermarkt is gesproken met mensen, die zich niet meer herkennen in de ontwikkeling van de wijk. Het gaat dan de bewoners van “de polder”. Deze bewoners voelen zich ook niet gehoord door de wijkraad. De wijkraad wil zich graag inspannen om deze bewoners bij de ontwikkelingen in de wijk te betrekken en ook deze bewoners te vertegenwoordigen. Daarbij kunnen we mogelijk gebruik maken van de ideeën over communicatie die genoemd zijn in de wijkvergadering over Groen in de wijk (zie punt 7).
Deelname aan de Wintermarkt heeft positief uitgepakt, wijkraadleden hebben de voorbijgangers aangesproken en dat werkte prima, waardoor we zichtbaar zijn geweest. De teneur is dat de mensen die we gesproken hebben, zich tevreden voelen in de wijk. De opmerkingen, die in het schrift zijn geschreven, worden op de website en Nextdoor gepubliceerd. We gaan kijken welke punten we door kunnen geven aan de gemeente. Conclusie: volgend jaar doen we dit weer.

9. Nieuwe datum voor wijkvergadering
Opties voor de wijkvergadering van mei: 15 mei (tweede keus: 29 mei). Marc overlegt met het Belcrumhuis.

10. Statuten wijkraad
De statuten zijn aangepast en zullen gescand en rondgemaild worden.

11. Uitbreiding wijkraad
De twee kandidaten zijn niet gekomen, één van hen heeft zich afgemeld bij Jonas.

12. Jaarverslag
Marc maakt een inhoudelijk jaarverslag, Marion maakt een financieel jaarverslag. De opzet zal hetzelfde zijn als vorig jaar.

13. Rondvraag
– Herman: zijn artikel over Prins Phillips is verschenen in een boek. Alle wijkraadleden krijgen een exemplaar.
– Marijke: heeft een mail doorgestuurd van Liesbeth Smedinga (Zorg voor Elkaar) over een uitnodiging voor een bijeenkomst over eenzaamheid op woensdag 30 januari van 12.00 tot 14.00 uur in het Stadskantoor. Een van de ideeën is om een wijktuin op te richten, om eenzaamheid te bestrijden. Marijke en/of Marion gaat naar deze vergadering.
– Marijke brengt een artikel in over fitcoins, die gespaard kunnen worden in onze wijk. Het initiatief is van Monné, in samenwerking met andere organisaties. Niels neemt contact op met Monné.

14. Einde om 21.25 uur