Verslag wijkvergadering 3 oktober 2018

Datum: Woensdag 3 oktober 2018. Plaats: Belcrumhuis

 1. Opening
Niels Tiekstra, voorzitter wijkraad Belcrum, opent de wijkvergadering en heet iedereen welkom. De wijkraad is afgelopen jaar flink vernieuwd. Er zijn verschillende projecten die deze avond toegelicht worden en waarvoor wij ook graag de input voor willen krijgen van de mensen in de zaal.

2. Het verhaal van de Belcrum 2.0
Herman Kappers, lid wijkraad Belcrum, spreekt over de Erfgoedplekken. Er zijn een aantal plekken in de wijk die een verhaal hebben, waar gebouwen hebben gestaan, waar mensen hebben gewoond, geleefd en gewerkt. Sommigen plekken zijn vergeten (zoals Van Gend en Loos), anderen blijven in de herinnering (bijv. Backer en Rueb, het Speelhuis). Doel is om deze plekken zichtbaar te maken in de wijk, zodat het verhaal bewaard blijft. Daarbij gaat het zowel om oude erfgoedplekken (bijv. het Touw-terrein, het Slachthuis), als om nieuwe plekken (bijv. het Gerechtsgebouw, skatepark Pier 15). Er is al een eerste inventarisatie gedaan welke plekken interessant zijn, maar de vraag is hoe we dit gaan oppakken en gaan vormgeven. Dit kan zijn in de vorm van een route, zoals de Spinoza-route. Vanuit de gemeente is al interesse getoond voor dit initiatief. Zijn er mensen die bereid zijn om mee te denken, samen met Herman, over de uitvoering van het project Erfgoedplekken?

3. Groen in de wijk
Jonas Peters, lid wijkraad Belcrum spreekt over Groen in de wijk en Via Breda. Het project wil stimuleren dat er meer groen in de wijk komt, samen met de bewoners van de wijk. Jonas roept de aanwezigen op de wijkvergadering op om met ideeën te komen over vergroening van de wijk. Ideeën die uit zaal komen:
– Begin van de Speelhuislaan, waar nu veel gras is maar weinig begroeiing
– Driehoekig pleintje op de Leeuwerikstraat
– Industriekade, waar vroeger de haven lag
– Kievitsstraat, tegenover de Kei, meer beplanting
– Bij het gerechtsgebouw, daar kan het ook een stuk groener
– Stimuleren van groene daken, klimplanten aan de gevels, afkoppelen van regenwater
– Bomen in de Minister Kanstraat, die omgehaald zijn, compenseren
– Er is een omgevingsmonitor ontwikkeld, die o.a. milieufactoren meet op wijkniveau.
Een aantal wijkbewoners heeft eerder, op uitnodiging van de wijkraad, ook ideeën geïnventariseerd voor vergroening in de wijk, namelijk: boomspiegels beplanten, meer diversiteit (o.a. in Speelhuislaan), plukroutes en fruitbomen aanleggen, groene parkeerplaatsen maken, pleintje op de Leeuwerikstraat vergroenen, verbeteren van Belcrumweg, groen voor kinderen, groenere voortuinen en gevels, kunstgroen (kunstwerken met groen) en bloembakken in lantarenpalen.
Met de gemeente is overeengekomen dat op drie niveaus plannen worden ontwikkeld en uitgevoerd: op buurtniveau, op straatniveau en op perceelsniveau. Voor de laatste twee wil de gemeente graag “wijkdeals” sluiten: bijv.: “Als jullie tegels uit je voortuin halen, dan leveren wij een boom, struik o.i.d.”
Jonas roept mensen op om na te denken over wijkdeals. De bedoeling is dat iedere straat een kartrekker heeft. Zij droombeeld is dat er in de toekomst jaarlijks een groendag komt in de buurt, om het groen in de wijk te bevorderen.

4. Via Breda
Jonas brengt de aanwezigen op de hoogte van de plannen rondom de ontwikkeling van de diverse projecten in en rond de Belcrum: Thes-locatie, 5Tracks, De Drie Hoefijzers-noord, het gebied ten zuiden van het spoor, het Klavers Janssen terrein. het Havenkwartier en het gebied rond de Van Puijfelick- en Backer & Rueb-hallen. Hij wijst ook op een informatiebijeenkomst van de gemeente op 6 november in Electron over Via Breda
Vraag vanuit de aanwezigen: is er voldoende gekeken naar de verkeersstromen bij de herlocatie van de Albert Heijn? Er is daar nog geen veilige oversteekplaats. Ook zou het wenselijk zijn als er een zebrapad komt bij de busingang.
Vraag: kan bij de ontwikkeling van de diverse projecten al rekening gehouden worden met de ontwikkeling van duurzaamheid en duurzame energie? Kunnen waterpompen een rol spelen in onze wijk, vanwege de aanwezigheid van de Mark en de haven?

5. Stedelijke vernieuwing in de Bredase wijk Belcrum
Het boekje gaat over de geschiedenis van Breda, uitgebreid over de ontwikkeling van de De heer Messer spreekt over het boekje Stedelijke vernieuwing in de Bredase wijk Belcrum van de Gouden Cirkel, dat een half jaar geleden is verschenen. De Gouden Cirkel is een vereniging die zich richt op erfgoed en alles wat daar mee te maken heeft. Erfgoed is breder dan alleen maar gebouwen, maar bevat ook cultuur en sfeer van een wijk. De Gouden Cirkel houdt zich ook bezig met behoud van erfgoed. Er zijn maandelijks bijeenkomsten in theater Avenue.
De Gouden Cirkel heeft aandacht besteed aan de wijken Heuvel, Belcrum en Haagse Beemden. De Belcrum is vanuit de optiek van erfgoed erg interessant. Het heeft veel potentie voor groei en ontwikkeling. Lange tijd vergeten, maar door de ontwikkeling van het station heeft het een nieuwe impuls gekregen. Daarom was het interessant voor de Gouden Cirkel. De Belcrum heeft, als industrieel gebied, een enorme invloed heeft gehad op de stad. Belcrum (jaren 20 en 30), de structuur van de wijk en het erfgoed daarin, de verdere ontwikkeling van het gebied. Het boekje sluit af met conclusies en aanbevelingen. Het is te koop bij de Kinderboekentuin.

6. Parkeren, veiligheid en mededelingen door de voorzitter
– Parkeren in de nieuwe projecten: De Drie Hoefijzers: daar zijn voldoende parkeerplaatsen, deels onder de grond; er zal een betaald parkeren-gebied komen. Op de Theslocatie komt een openbare parkeerplaats voor bezoekers van de Albert Heijn; de bewoners krijgen een eigen ondergrondse parkeerplaats. 5Tracks: daar komt een grote openbare parkeergarage. Klavers Jansen krijgt eveneens een parkeergarage; op de Minister Kanstraat komen haakse parkeerplaatsen.
– Veiligheid Stationslaan: dit heeft veel aandacht van de wijkraad. Via Nextdoor zijn bewoners opgeroepen om hun bevindingen weer te geven. Ook Arriva is benaderd om de risico’s in kaart te brengen die de busuitgang met zich meebrengt. Alle bevindingen worden aangeboden aan de gemeente. Opmerkingen vanuit de zaal: Er wordt veel hard gereden in de Belcrum, niet alleen in de Stationslaan. Ook op de Terheijdenseweg wordt vaak te hard gereden. Het Kiss&Ride is erg rommelig en onoverzichtelijk. De fietsoversteekplaats vanuit de Terheijdenseweg naar de Speelhuislaan is een gevaarlijk stuk. Het is daar een gevaarlijk gebied omdat fietsers van beide kanten komen. Er is nauwelijks een verbinding tussen het station en de wijk Belcrum. Er liggen kansen om een groenverbinding te maken vanuit de Belcrum naar de stad.
– De wijkraad zoekt versterking! Er worden mensen gezocht om zitting te nemen in de wijkraad, maar ook om deel te nemen aan deelprojecten over erfgoedplekken, energietransitie en groen in de wijk. Tenslotte zijn we ook op zoek naar mensen die zitting willen nemen in de redactie van de website en de Nieuwsbrief.

7. Start kraampjesmarkt
Stands van:
– De Kinderboekentuin, kinderboekhandel, Speelhuislaan 80 Breda
– De Spellenwinkel, Speelhuislaan 68B, Breda
– Belcrum Viert, platform voor evenementen in de wijk
– De Groene Fee, literair café, iedere maand op vrijdag in het Belcrumhuis

8. Einde wijkvergadering om 22.00 uur.