Notulen

Notulen Wijkraad 5 maart 2018

Datum: 5 maart 2018, Plaats: Belcrumhuis, Pastoor Pottersplein 12, Aanwezig: Herman Kappers, Harry van den Muijsenberg, Marion Evers, Marijke van ’t Land, Niels Tiekstra (voorzitter), Marc Jansen (secretaris)

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering

2. Inloop wijkbewoners
Er zijn geen wijkbewoners aanwezig.

3. Vaststelling agenda
De agenda wordt vastgesteld zoals ingediend.

4. Vaststelling notulen vorige vergadering
Verslag is aangenomen. Naar aanleiding van:
– 4. Komende maand komt het dagelijks bestuur bij elkaar om de overdracht te realiseren. De subsidie zijn inmiddels toegekend door de gemeente. Wie worden tekenbevoegd? Harry en Niels.
– 9. Erfgoedplekken: Marion en Marijke kennen personen die mee willen denken over de Erfgoedplekken.
– 9. Marijke neemt contact met Ingeborg Hoevenaars over de stank van de Rasenberg asfaltfabriek. Verder verwijzen naar de milieuklachtenlijn.

5. Binnengekomen post
– Enquête Toezichts-en Handhavingsprogramma 2017. De vragen vergen veel specifieke informatie, die niet bekend is bij de wijkraad. Wij kunnen de vragenlijst niet invullen. Marc reageert met algemene mail.
– Uitbreiding vergunningengebied betaald parkeren. Niels heeft een mail gestuurd naar de gemeente om geen enquête te houden, maar het vergunningengebied aan te wijzen. De gemeente heeft gevraagd of deze mail bij de vergaderstukken toegevoegd kunnen worden. De wijkraad gaat hiermee akkoord.

6. Terugkoppeling overleggen
– Parkeren Kievitstraat: was niet erg productief, vanwege afwezigheid van de wethouder. De bewoners van Breda Vooruit gaan nog steeds voor een tweede vergunning.
– Raadsconferentie: over Bredaas grondbeleid en planproces, geïnitieerd door D66. Een middag om informatie op te halen om het grondbeleid te formuleren.
– Zorg voor elkaar, afsluitende bijeenkomst: José en Harry zijn er geweest. De betrokkenheid vanuit bewoners van de Belcrum was hoger dan het stedelijk gemiddelde. De wijkraad heeft een actieve bijdrage geleverd om de interesse van de bewoners te vergroten.
– Werkzaamheden Stationslaan: Jonas en Harry zijn geweest. Het was een nuttige bijeenkomst. Aan de hand van een tekening geeft Harry een toelichting van de veranderingen die de gemeente gaat aanbrengen aan de Stationslaan. Uitvoering vindt plaats in week 20 t/m 23.

7. Jaarverslag 2017.
Het jaarverslag wordt, op enkele taalfouten na, vastgesteld. Logo, website en foto’s toevoegen.
Verspreiding: wijkbeheerder, college, gemeentefracties, wijk- en dorpsraden, website, BN/De Stem, Stadblad, Bode.

8. Rondvraag
– Herman meldt zich af voor de volgende vergadering.
– Marc: de vergadering van 2 april wordt verzet naar 9 april.
– Niels/Marion: is er al iets bekend over het afscheid van José, Theo en Patrick?
– Niels: we moeten eens nadenken over onze huisstijl. Graag info@wijkraadbelcrum.nl als website hanteren. Mogelijk gebruik maken van email-adressen die verbonden zijn aan de website.

9. Einde om 21.20 uur