Notulen

Notulen Wijkraad 6 november 2017

Datum: 6 november 2017
Plaats: Belcrumhuis, Pastoor Pottersplein 12
Aanwezig: José Kock, Theo Kock, Herman Kappers, Jonas Peters, Patrick Vermaat, Marijke van ’t Land, Marion Evers, Niels Tiekstra (voorzitter), Marc Jansen (secretaris), Jan Oosterlee (belangenvereniging Doornbosch/De Linie), Henk van der Corput (wijkmanager), Arjan Zonderveld (stadsmarinier), Amgelique Damen (fysiek wijkbeheerder)

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering.

2. Inloop wijkbewoners
Jan Oosterlee, belangenvereniging Doornbosch/De Linie (bereikbaar onder: ooster0507@gmail.com). De bedoeling is dat het blad de Koers actueler wordt. De Koers wordt niet altijd zorgvuldig rondgebracht. Heeft Belcrum vrijwilligers die de Koers rond willen brengen? Zijn er mensen van de Wijkraad die zitting willen nemen in de redactie van De Koers? De Wijkraad heeft eerder (ongeveer een half jaar geleden) aangegeven hier niets in te kunnen doen. Via de redactie van de website van Belcrum kan er tekst aangeleverd worden aan de redactie van De Koers. Het is niet zo dat de Wijkraad hoeft te betalen om tekst in De Koers te krijgen. De Koers wordt grotendeels betaald door advertenties, daarom is het van belang dat het consequent verschijnt en wordt rondgebracht.

3. Vaststellen agenda
De agenda wordt vastgesteld zoals ingediend.

4. Notulen vorige vergadering
Aanvulling op de notulen: Patrick Vermaat toevoegen aan de aanwezigheidslijst. De notulen zijn vastgesteld, de actielijst is opgeschoond.

Kinderbelevingskaart staat op de website, ze willen nog graag aanvullingen.

5. Gemeente aanwezig bij de vergadering
Hiervoor zijn aanwezig: Henk van der Corput (wijkmanager), Ajan Zonderveld (stadsmarinier), Angelique Damen (fysiek wijkbeheerder).
– Bij conflicten tussen bewoners/buren: verwijzen naar buurtbemiddeling 076-7370313 (Arjan).
– Communicatie tussen gemeente en Wijkraad: voorheen 4x per jaar overleg met Via Breda, maar Via Breda wordt afgebouwd. Wijkraad zou graag in zelfde frequentie in gesprek blijven met de gemeente. Henk wil het liefst dat we via de voordeur (14076) in gesprek gaan met de gemeente, zodat er managementinformatie wordt vastgelegd. Niels geeft aan dat het vaak niet om incidentele, praktische problemen gaat, maar ook over grotere onderwerpen die niet geschikt zijn voor 14076. Theo geeft voorbeelden van grotere onderwerpen die we in het verleden besproken zijn met Bertwin van Rooijen. Het Havenkwartier wordt een nieuw, langdurig en groot project, wat ook gediend is met een vast overleg tussen Wijkraad en gemeente. Henk: het gaat toch vooral over reguliere zaken, Ingeborg Hoevenaars (sociaal wijkbeheerder) is het gezicht voor de gemeente en eerste aanspreekpunt voor de Wijkraad. Als het om overstijgende zaken gaat, kan de Wijkraad een overleg organiseren met ambtenaren die nodig zijn om deze zaken te bespreken.
– Speeltuinen: een jaar geleden is vastgesteld dat alle speeltuintjes van de wijk een opknapbeurt nodig hebben. Er zou daarvoor een werkgroep gevormd worden, maar het is stil komen liggen. Angelique: er is al het een en ander gedaan in de Polderstraat, samen met de bewoners; voor de Veestraat is het al afgerond, Kwartelstraat zal opgepakt worden. Ook het Touwterrein heeft aandacht van de gemeente. Angelique stuurt een update van de huidige stand van zaken.
– Bomen Pauwstraat: groenbehoud in de Belcrum is echt een issue, wat door de gemeente wordt erkend. De herplantplicht moet uitgevoerd worden, zij het dat nieuwe bomen niet altijd op dezelfde plek terug kunnen komen. Afspraak: samen met de fysiek/sociaal wijkbeheerder wordt vanuit een helicopterview gekeken op welke manier het bomenbestand wordt uitgebreid.
– Trap er niet in: er was een werkgroep die een pilot heeft uitgevoerd om de overlast van hondenpoep te verminderen. Dit moet nog geëvalueerd worden. Ingeborg pakt de evaluatie op. Vanuit de Wijkraad zal Marion hier actief in zijn.
– buurtpreventiebreda.nl: als het gaat over veiligheid, ouderen en veiligheid, auto-inbraak, woninginbraak e.d. kan via de website www.buurtpreventiebreda.nl gebruik maken van kennis over deze onderwerpen. Van belang voor de Wijkraad om dit regelmatig te bekijken.
– Wijkagent: Arjan benadrukt om vooral te blijven melden bij de wijkagent als er ontwikkelingen zijn. Als hij er niet is, kan een collega van hem invallen. Maak ook gebruik van Meld Misdaad Anoniem, 0900-8844. Als het niet vlot komt met de wijkagent, kan de stadsmarinier ook gemaild worden.

6. Binnengekomen post
Alle binnengekomen post is al doorgestuurd naar de leden van de Wijkraad.

7. Terugkoppeling overleggen/komende overleggen
Leden van de Wijkraad zijn bij de volgende overleggen aanwezig geweest:
– Uitbreiding Parkeren (Niels): gaat over stuk tussen Vinkstraat en Belcrumweg. De hele Belcrum wordt parkeren voor vergunninghouders. Er zullen volgende week tellingen uitgevoerd worden. Half november en in december zijn er nog twee bijeenkomsten, in de eerste maanden van 2018 zal er een voorstel naar de gemeenteraad gaan, zodat het in het voorjaar in kan gaan. Ook in De Linie zal het betaald parkeren waarschijnlijk uitgebreid worden.
– Belcrumweg/Speelhuislaan (Theo en Niels): aanpassing zou deze zomer al beginnen, maar is vertraagd. Vanaf het kruispunt zal er een baan voor rechtsaf gemaakt worden. Daarnaast zal in 2019 het hele kruispunt Noordelijke rondweg/Belcrumweg aangepakt worden. In het huidige voorstel komen er vanuit A16 twee banen voor linksaf (naar de Konijnenberg) en vanuit de andere kant twee banen linksaf (naar de Belcrumweg). De hele Noordelijke rondweg zal in 2019 onderwerp worden van onderzoek naar toekomstige oplossingen. De Wijkraad heeft voorgesteld om een tunnel aan te leggen bij de Terheijdenseweg.
– Belcrumbuurtquiz (Herman): er zal een buurtquiz gehouden worden in januari, op de Wintermarkt zal dit aangekondigd worden.
– Amvest bijeenkomst over de Backer & Ruebhal (Niels): over de ontwikkeling van dit terrein, gebruik makend van mood-boards en afgesloten met een etentje. Aandacht gevraagd voor het industrieel erfgoed, maar ook voor de oudere geschiedenis van de Belcrum.

8. Wijkvergadering
Uitnodigingen voor de sprekers zijn verzonden Ingeborg Hoevenaars, Wilco Smit, Cees van Iersel, afgevaardigden van de rechtbank, Marieke van Doorn van de Kinderbelevingskaart e.a. zullen aanwezig zijn.
Agenda:
1. Inleiding (Niels)
2. Angela Martens, namens de Rechtbank
3. Cees van Ierssel
4. Wilco Smits, wijkagent
5. Stands van de rechtbank, wijkagent, Kinderbelevingskaart, Wintermarkt, Cees van Ierssel, en Zorg voor Elkaar.

José zorgt voor presentielijsten. Harry, Patrick, Jonas, Marc en Marijke zijn er om 19.00 uur om alles klaar te zetten. Alle bezoekers krijgen koffie en thee, de standhouders krijgen een drankje na afloop. José zorgt voor een aardigheidje voor de sprekers en standhouders.

9. Parkeren
Morgen wordt een overleg gehouden met de Wijkraad, oude en nieuwe bewoners over een tweede parkeerplaats voor de bewoners van Breda Vooruit aan de Kievitstraat. Er zal een onafhankelijke voorzitter en notulist zijn. Niels heeft op 5-11-2017 al een vooroverleg gehad met de voorzitter, Henk Schol.

De Wijkraad neemt in deze discussie de positie in dat zij de gemeente wil houden aan gemaakte afspraken en wil wijze op de inconsistentie van haar argumenten gezien de eerdere afspraken. Daarnaast zal de Wijkraad wijzen op de rechtsongelijkheid die kan ontstaan als de andere bewoners van Breda Vooruit géén extra parkeermogelijkheden krijgen. De Wijkraad heeft (aantoonbaar) al lang voor de bouw van Breda Vooruit dit probleem onder de aandacht van de gemeente gebracht en suggesties gegeven voor oplossingen, zonder dat dit is overgenomen.

De Wijkraad zal bij de gemeente onder de aandacht brengen dat de bewoners van Breda Vooruit een probleem hebben, waarvoor de gemeente een oplossing moet vinden, die werkt voor de oude èn nieuwe bewoners.

10. Rondvraag
– Theo: het Vasttraject is een traject dat door de burgemeester is opgestart om de politie extra in te kunnen zetten rond het station. Het is van belang dat dit gecontinueerd blijft. Het is van belang dat de Wijkraad dit onder de aandacht blijft brengen bij o.a. de stadsmarinier.
– José: verstrekt Niels plannen uit 2007 voor woningbouw tegen het terrein van Van Tilburg/Bastianen.
– Herman: wanneer nemen we afscheid van Theo en José? Dat zal in januari of februari 2018 zijn. Niels heeft dat in zijn aandachtsveld.
– Herman: heeft er nog iemand het Stadsblad voor de berichten over de Belcrum.

11. Einde om 22.05 uur