Notulen

Notulen Wijkraad 7 mei 2018

Datum: 7 mei 2018 Plaats: Belcrumhuis, Pastoor Pottersplein 12. Aanwezig: Jonas Peters, Herman Kappers, Marijke van ’t Land (waarnemend voorzitter), Marion Evers, Harry van den Muijsenberg, Marc Jansen (secretaris)

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering

2. Inloop wijkbewoners
Er zijn geen wijkbewoners aanwezig.

3. Vaststelling agenda
De agenda wordt vastgesteld zoals ingediend.

4. Vaststelling notulen vorige vergadering
Naar aanleiding van:
– Herman heeft J.P. Heinrich telefonisch benaderd, maar nog niets gehoord.
– Er is een bijeenkomst over de inrichting van de oversteekplaatsen op de Stationslaan op 8 mei om 19.30 uur in Electron.
– Jonas heeft een rondleiding gedaan door de wijk met I. Hoevenaars en Marie-José van de Bersselaar over het groenbeleid. Op 29 mei is een vervolgafspraak.
– Bankzaken zijn overgedragen naar Harry en Niels, zij zijn tekenbevoegd. De begroting 2018 is nog niet door de voorzitter rondgestuurd. Volgende keer zal Harry het Jaaroverzicht 2017 overdragen.

5. Binnengekomen post
– Leon van den Berg, Wijkraad Zandberg: Manifest dorpen en wijken in hun kracht: Marc zal doorgeven dat de wijkraad Belcrum dit wil ondertekenen.
– Ilse Wouters (gemeente Breda): Verzamelplaatsen Kliko’s: Reactie sturen naar gemeente: dat de verzamelplaatsen goed zijn, maar dat verwachten dat de gemeente handhavend optreed als containers niet worden binnengehaald. Geschiktheid locaties moet de gemeente navragen bij bewoners.
– Ronald Van Heijningen (gemeente Breda): Oversteeklocaties Stationsstraat. De middenberm/vluchtheuvel/middengeleider ontbreekt in de voorstellen. Jonas neemt contact op met de gemeente.
– Angelique Damen (gemeente Breda): Bijpraten invoering nieuwe fietshandhavingsbeleid Breda. De evaluatie is op 16 mei om 12.00 uur in het Stadskantoor. Marijke gaat hier naar toe.
– Kinderbelevingskaart: Herman heeft drie exemplaren gekregen. De distributie is nog niet van de grond gekomen. Herman heeft contact met de makers om navraag te doen.
– Wonen met gemak: er is een uitnodiging binnengekomen voor een evaluatiebijeenkomst op 12 juni om 14.00 uur in het Stadskantoor. Marion gaat er naar toe, Harry bekijkt of hij vrij kan nemen.

6. Terugkoppeling overleggen
Geen bijeenkomsten geweest.

7. Voorbereiding wijkvergadering
– Marc maakt nieuwsbrief met uitnodiging voor de wijkvergadering.
– Hondenuitlaatmogelijkheden: Marion brengt in dat Rob Vrins heeft hiervoor een plan gemaakt, die zou dit kunnen vertellen. Marion gaat hier achteraan, eventueel via Inge Hoevenaars.
– Groen in de wijk: informatie geven vanuit de gemeente over de plannen van de wijk, door Jonas en Ingeborg of Marie-José.
– Erfgoedplekken: presentatie over de ideeën vanuit de wijkraad met lichtbeelden.
– Zorg voor Elkaar: ook dit opnieuw onder de aandacht brengen van de wijkbewoners.
– Voorgesteld wordt om de wijkvergadering naar eind september/begin oktober te verplaatsen.

8. Rondvraag
– Jonas/Marion: er ligt veel rotzooi op het terrein van Gloudemans (Asselbergsterrein), o.a. afval van drugsgebruik. We willen als wijkraad de wijkagent vragen om hier aandacht aan te besteden. Marion zal dit doen.
– Marion: Hoort de Spoorstraat bij de Belcrum? Antwoord: nee.
– Harry: heeft de stationsbuurt nog contact opgenomen over de website? Nee.
– Jonas wil de tekeningen van de oversteekplaats Stationslaan inzien.

9. Einde om 21.10 uur