Notulen Wijkraad 9 april 2018

Datum: 9 april 2018. Plaats: Belcrumhuis, Pastoor Pottersplein 12. Aanwezig: Jonas Peters, Marijke van ’t Land, Niels Tiekstra (voorzitter), Marc Jansen (secretaris)

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering<

2. Inloop wijkbewoners
Er zijn geen wijkbewoners aanwezig.

3. Vaststelling agenda
De agenda wordt vastgesteld zoals ingediend.

4. Vaststelling notulen vorige vergadering
Verslag is aangenomen. Naar aanleiding van:
– Marijke heeft een wijkbewoner gevonden die mee wil denken over de Erfgoedplekken: J.P. Heinrich is gepolst en bereid om mee te denken. Herman neemt contact met hem op.
– Marijke heeft nog geen contact opgenomen met Ingrid Hoevenaars omtrent stankoverlast, ze miste haar telefoonnummer.
– De kinderbelevingskaart is gedrukt en wordt deze week verspreid. De wijkraad wordt gevraagd om een oogje in het zeil te houden ten aanzien van de distributie. Het zal verspreid worden via scholen, dagverblijven, spellenwinkel en kinderboekenwinkel.

5. Binnengekomen post
Er is geen post binnengekomen die nog niet is verdeeld. Staande de vergadering wordt de reactie van Ingrid Hoevenaars op het Inhoudelijk Jaarverslag verspreid onder de leden van de wijkraad.

6. Terugkoppeling overleggen
– Parkeren Breda Vooruit (Niels, Jonas). Wethouder Boaz Adank kon nog weinig vertellen over de plannen ten aanzien van parkeren voor bezoekers van Breda Voortuit, omdat er nog geen besluit is genomen. De wethouder wil bezoekers de mogelijkheid geven om te parkeren in de wijk, door middel van een tweede vergunning voor de bewoners van de appartementen. De wijkraad heeft hier stelling tegen ingenomen. Er wordt door de gemeente bekeken waar extra parkeerplaatsen gerealiseerd kunnen worden. Daarbij wordt ook gekeken naar braakliggende terreinen die als tijdelijke parkeerplaats gebruikt kunnen worden. Maar ook de mogelijkheden van de Stationslaan en het terrein van 5Tracks wordt onderzocht. Niels heeft daarna een ontmoeting gehad met de wethouder en enkele ambtenaren om de mogelijkheden te bekijken. Niels heeft gewezen op de eerdere brief die de wijkraad heeft verzonden naar de gemeente. De wethouder heeft toegezegd geen overhaaste beslissingen te nemen en andere locaties te onderzoeken. Verder zal bekeken worden welke effecten de komst van de rechtbank en het uitbreiden van het betaald parkeren heeft. Het college van B&W heeft al positief besloten over de uitbreiding van het vergunningengebied voor de hele wijk, het ligt nu voor aan de raad. Men stuurt aan op realisering eind 2018.
– Groen in de wijk (Niels en Jonas). Gesproken met Ingeborg Hoevenaars en Marie-José van de Bersselaar. Men wil een plan voor de wijk ontwikkelen om de wijk te vergroenen. Grotere en minder grote plannen (wijkniveau, straatniveau en op tuinniveau), in samenwerking met bewoners. Tuinniveau: vervangen van tegeltuinen, gevelbeplanting etc.; straatniveau: groene hoeken van straten etc.; wijkniveau: grotere projecten. Door bezoek aan de wijk wordt input verworven voor een visiedocument, waarmee de buurt benaderd wordt. De bomen op het Touwterrein die door de storm gesneuveld zijn, worden vervangen in overleg met de straatbewoners. Verwacht wordt dat dit plan voor de zomer klaar is, het zou fijn zijn als we dit op de volgende wijkvergadering kunnen presenteren.

7. Financiën Wijkraad
Het dagelijks bestuur is bij elkaar geweest en heeft over de financiën gesproken. De subsidie is toegekend, het bedrag wat we hebben aangevraagd. De begroting 2018 wordt voor de volgende vergadering rondgestuurd (Harry) en dit jaar beginnen we met kwartaaloverzichten vanaf het tweede kwartaal, deze worden gepresenteerd begin juni. Vanuit diverse leden van de wijkraad wordt het belang aangegeven van transparantie in de financiën.

8. Rondvraag
– Marijke: rondbrengen Nieuwsbrief kan ook via de reclamefolders. Dan krijgen mensen met een Ja/Nee en Nee/Nee sticker geen Nieuwsbrief, wat niet wenselijk is.
– Marijke heeft een artikel gelezen over het terugleggen van de Touw-putdeksels.
– Marc: er wordt een nieuwe speeltuin aangelegd in de Kwartelstraat
– Marc: wanneer wordt de volgende wijkvergadering gehouden? 20 juni. Mogelijke onderwerpen: Groen in de wijk, Honden mogelijkheden, Erfgoedplekken, Wijkagent, Kraampjes, Uitdagen van gemeente door bewoners, Boekje van de Gouden Cirkel, Expeditie Belcrum, Ontwikkeling Backer & Ruebgebouwen. Volgende wijkvergadering gaan we de wijkvergadering voorbereiden. Marc mailt de leden van de wijkraad separaat over dit onderwerp.

9. Einde om 21.25 uur