Notulen

Notulen Wijkraad 10 april 2017

Datum: 10 april 2017
Plaats: Belcrumhuis, Pastoor Pottersplein 12
Aanwezig: José Kock, Theo Kock, Patrick Vermaat, Niels Tiekstra (voorzitter), Marc Jansen (secretaris)

 1. Opening

De voorzitter opent de vergadering.

2. Vaststellen agenda
De agenda is vastgesteld.

3. Vaststellen notulen vorige vergadering
Notulen zijn vastgelegd, met enkele aanpassingen.

4. Binnengekomen post
– Bijeenkomst evenementen wijk en dorpsraden, 13 april 2017.
– Bijeenkomst Krachtatelier, 19 april 2017.
– Ingeborg Hoevenaars, sociaal wijkbeheerder, komt 8 mei 2017.
– Bijeenkomst afdeling Mobiliteit en Milieu, over kruising Belcrumweg/Speelhuislaan, Stadskantoor, 14 april 2017 van 15.00 tot 16.00 uur. Theo gaat hier naartoe, mogelijk ook Patrick en Niels.

5. Terugkoppeling overleggen
Leden van de wijkraad zijn bij de volgende overleggen aanwezig geweest:
– Wijkplatform Breda Doet (20 maart 2017). Na de vergadering is mailcontact met Niels opgenomen. Voorstel is om het Wijkplatform uit te nodigen voor de jaarvergadering (zie agendapunt 7).
– Koffie-uurtje in Balans over bouw Gerechtsgebouw (20 maart 2017).
– Krachtatelier over ontwikkeling Havengebied (29 maart 2017). Onderwerpen: mobiliteit, industrieel erfgoed en kunst in de wijk.
– Afspraak met redactie van De Koers (4 april 2017). Komt één keer per maand uit. Wijkraad kan hier een stukje in plaatsen. Incidenteel zullen we dit doen.
– Beeldvormende vergadering Commissie Ruimte (10 april 2017). Aan de orde kwam o.a. evaluatie parkeerbeleid Belcrum.

6. Financiën 2016
Wordt doorgeschoven naar volgende vergadering.

7. Wijkvergadering
José heeft contact opgenomen met Bloos over de mogelijkheid om daar de wijkvergadering te houden. Mogelijke data: woensdag 14 of 21 juni.
Het dagelijkse bestuur heeft een aantal onderwerpen aangedragen voor de jaarvergadering. Voorgesteld wordt om de jaarvergadering in twee delen uit te splitsen:
– Een algemeen gedeelte, waarin de Wijkraad het woord voert, Bertwin van Rooyen namens Via Breda over de ontwikkelingen vertelt en het Wijkplatform zich presenteert, en
– Een gedeelte waarbij mensen langs kraampjes kunnen lopen, kraampjes van: STEK, Havenkwartier, Speelplaatsen, Belcrum 500, Industrieel erfgoed, CPO Belcrum, Postcoderoos. Niels nodigt partijen uit.
Start algemeen gedeelte: 19.30 uur, kraampjes van 20.30 tot 22.00 uur.

8. Redactie website
Via de nieuwsbrief, Nextdoor en op de wijkvergadering kunnen we bekend maken dat de Wijkraad redactieleden zoekt voor de website. Via NHTV, Avans of Fontys kunnen we kijken of er stagiaires beschikbaar zijn. Verder zal ieder in zijn eigen kennissenkring moeten kijken.

9. Maatschappelijk jaarverslag
In een maatschappelijk jaarverslag kan de Wijkraad melding maken van wat ze in dat jaar heeft ondernomen. De notulen van de vergadering zijn een richtlijn voor het jaarverslag. Het eerste verslag wordt gemaakt over 2017 in het begin van 2018.

10. Rondvraag
– Patrick neemt contact op met Warner Ceelen om een vergadering te plannen met de Wijkraad, Surplus en eventueel de stadsmarinier en de sociaal wijkbeheerder.
– Aanpassingen website die op korte termijn nodig zijn: e-mail adres wijzigen (wijkraadbelcrum@ziggo.nl).
– Niels spreekt vrijdag 14 april 2017 een nieuwe kandidaat voor de wijkraad.

11. Einde om 22.45 uur