Notulen

Notulen Wijkraad 13 maart 2017

Datum: 13 maart 2017
Plaats: Belcrumhuis, Pastoor Pottersplein 12
Aanwezig: José Kock, Theo Kock, Patrick Vermaat, Niels Tiekstra (voorzitter) Herman Kappers, Marc Jansen (secretaris)

 1. Opening

De voorzitter opent de vergadering.

2. Vaststellen agenda
De agenda is vastgesteld.

3. Binnengekomen post
Alle post is doorgestuurd. Laatste bericht is het koffie-uurtje van de Rechtbank in aanbouw op 20 maart, Patrick, José en Herman gaan er naar toe.

4. Terugkoppeling overleggen
Op 21 februari is er overleg geweest met Bertwin van Rooyen, projectmanager en Jacqueline Paulussen, omgevingsmanager van Via Breda. Daarvan is nog geen verslag binnengekomen.
Er komt een smiley op de Stationslaan, om de autorijders te manen langzamer te rijden. In 2017 zullen door de gemeente nog meer activiteiten uitgevoerd worden om de verkeersveiligheid bij het station te ver¬groten.
Er is gesproken over de bomen die aangeplant zijn, minder dan oorspronkelijk is toegezegd vanwege de rails en de leidingen die onder de grond liggen.
Er is gesproken over de vertraging van de sloop van het Klaver-Janssen terrein, wat verband houdt met het feit dat in het gebouw alle leidingen aan elkaar geknoopt zijn, die eerst ont-vlecht moeten worden.
Albert Heijn moet van de gemeente terug naar de oorspronkelijke locatie (het “Bric & Brac-terrein”). De vergunning voor de huidige locatie loopt binnen enkele jaren af.
Het zou prettig zijn als er een stadsplattegrond aan de Belcrumzijde en Centrumzijde van het stations wordt geplaatst. Niels mailt hierover naar Bertwin van Rooyen.

5. Statuten
De statuten bestaan uit twee delen: de oorspronkelijk statuten en een wijziging op het statu-ten, die komen te vervallen als José en Theo uit de wijkraad zijn.
In de statuten staan een aantal zaken die de wijkraad moet doen: o.a. begroting maken (voor 1 april), jaarvergadering houden (voor 1 juli).
Enkele leden van de wijkraad zijn er een voorstander van om tijdens de jaarvergadering verantwoording af te leggen over de begroting en de jaarrekening. Enkele leden zijn er geen voorstander van, omdat hier in het verleden vervelende discussies over zijn ontstaan. De meeste leden hechten meer waarde aan een “maatschappelijk” jaarverslag (over de activiteiten van de wijkraad in het afgelopen jaar) dan aan het financieel jaarverslag.
 Besloten wordt om in de jaarvergadering het accent te leggen op het maatschappelijk verslag en minder de nadruk op het financieel verslag.
In de statuten staat de naam van de wijkraad vermeldt. Deze is formeel: Stichting Wijkraad Actiecomité Belcrum. De meerderheid vindt het woord “Actiecomité” niet meer passend bij de uitstraling van de huidige wijkraad.
 Besloten wordt om bij de volgende statutenwijziging het woord “Actiecomité” te verwijderen en in de profilering nu al Stichting Wijkraad Belcrum te gebruiken.
In de statuten staat een bepaling over het gebied dat behoort tot het werkgebied van de wijkraad. Deze is aan het veranderen, door de nieuwbouw die in de stationslaan is en wordt gebouwd. De gemeente beraad zich over de nieuwe grenzen van de wijk.
 Besloten wordt om bij de volgende statutenwijziging het werkgebied van de wijkraad aan te passen, afhankelijk van wat door de gemeente gerekend wordt onder de wijk Belcrum.

6. Werkzaamheden secretaris wijkraad
Enkele taken worden herverdeeld:
• Niels en/of Harry houdt de vergunningen bij, Herman houdt het Stadblad en de Bode bij (knipsels worden doorgestuurd en kunnen in de website opgenomen worden).
• Contact onderhouden met ambtenaren wordt een taak van de voorzitter.
• Aandacht voor relatiebeheer, Niels en Marc zoeken uit hoe we dit gaan doen.
• José maakt een overzicht van alle (periodieke) overlegvormen die in de agenda opgeno-men moeten worden

7. Parkeren
Dinsdag 21 maart is de commissievergadering over vergunningparkeren. Niels en Harry gaan hier naar toe. NB: inmiddels is de datum van deze vergadering verschoven naar 18 april.

8. Rondvraag
• Er is een klacht ingediend bij de gemeente over het parkeren op de hoek van de Minister Kamstraat-Industriekade.
• Periodiek overleg met de wijkagent, de fysiek wijkbeheerder, de sociaal wijkbeheerder, de stadsmarinier en de wijkmanager is wenselijk. Niels neemt minstens 4 keer per jaar telefonisch contact met hen. Daarnaast worden ze periodiek uitgenodigd voor een vergadering.
• Niels is bij leden van de Gouden Cirkel op bezoek geweest. Men is aan het brainstormen over het in beeld brengen van de cultuurhistorie van de Belcrum. Voor de wijk is vooral de verdere ontwikkeling van de Belcrum en de cultuurhistorische terreinen van belang. Ze vonden dit een interessant idee en komen met een voorstel. Ze gaan een avond organiseren voor geïnteresseerden over de cultuurhistorie van de Belcrum.
• Theo benadrukt het belang om de Belcrum onderdeel te laten zijn van de binnenstad.
• Niels benadert een nieuwe kandidaat voor de wijkraad
• Agendapunten volgende keer: begroting, jaarvergadering.

9. Einde om 22.10 uur