Notulen

Notulen Wijkraad 3 juli 2017

Plaats: Belcrumhuis, Pastoor Pottersplein 12
Aanwezig: José Kock, Theo Kock, Herman Kappers, Jonas Peters, Harry van den Muijsenberg, Marijke van ’t Land (aspirant lid), Marion Evers (aspirant lid), Niels Tiekstra (voorzitter), Marc Jansen (secretaris)


1. Opening
De voorzitter opent de vergadering.

2. Vaststellen agenda
Voorstellen nieuwe aspirant-lid wordt toegevoegd (punt 5) aan agenda.

3. Vaststellen notulen vorige vergadering
Notulen zijn vastgesteld, actielijst is opgeschoond.

4. Binnengekomen post
Geen binnengekomen post.

5. Nieuwe aspirant-lid Wijkraad
Marion Evers stelt zich voor. Ze wil zich speciaal inzetten voor de zorg voor ouderen. De wijkraadleden stellen zich aan Marion voor.

6. Terugkoppeling overleggen
Leden van de wijkraad zijn bij de volgende overleggen aanwezig geweest:

Gouden Cirkel (26-6-2017): geslaagde avond, goed georganiseerd, interessante sprekers. Boekje over Belcrum zal over een jaar beschikbaar zijn.

Via Breda (27-6-2017): Zinvolle bijeenkomst, verschillende zaken zijn aan de orde gekomen. O.a.: Smiley’s zijn weer weggehaald, kunnen daar maar tijdelijk hangen. Veiligheid van het Stationslaan: de oversteekplaatsen worden dit jaar aangepast. Blok C start na bouwvakvakantie. Start 5Tracks is nog niet bekend. Gemeente voelt zich niet aansprakelijk voor de vervuiling van het plein voor het station, omdat dit van ProRail is. Vervuiling bij de Jumbo (elektriciteitshuisje) is aangekaart. Verkeersituatie Belcrumweg/Speelhuislaan wordt aangepakt na de grote vakantie. Aandacht gevraagd voor het Speelhuis en de geschiedenis van de 17e Voorstel gedaan voor benaming (Sterrebos en Belcrumberg).

Zorg voor Elkaar (15-5-2017/1-6-2017): Men is op zoek om ouderen te betrekken en warm te krijgen voor dit project. José en Harry gaan naar volgende bijeenkomst op 17 juli, 19.30 uur.

Welstandscommissie (22-6-2017): De welstandsnota wordt herschreven. In september moet de nieuwe nota gereed zijn voor behandeling in de gemeenteraad. Gevraagd is om inzage in het concept. Niels belt om te benoemen dat Belcrum bij het Centrum hoort, niet bij Breda-Noord.

Festival Samen Buurten (1-7-2017): Plenair programma en workshops. Vooral de wijkplatforms stonden in de belangstelling. In sommige wijken draaien ze goed, in andere wijken staat het nog in de kinderschoenen. Prinsenbeek heeft de wijkraad op laten gaan in het wijkplatform. Binnen dit wijkplatform krijgen verschillende doelgroepen (KBO/ouderen, jongeren, wijkbewoners) een plek. In workshops over inspraak van burgers kwam o.a. aan de orde de samenhang tussen de wijkraden en de wijkplatforms aan de orde. Wijkplatforms zijn op zoek naar mogelijkheden om m.n. jongeren bij het platform te betrekken. Er is in de gemeenteraad een initiatief genomen om buurtrecht te gaan vastleggen: bewoners krijgen het recht om de gemeente uit te dagen als ze weten hoe het beter kan.

7. Wijkvergadering Belcrumhuis 14 juni
Geslaagde avond, goed bezocht door 46 wijkbewoners, interessante voordrachten en veel nieuwe gezichten. Ook de standhouders hebben contacten kunnen leggen met wijkbewoners. Volgende keer meer aandacht besteden aan welke partijen we uitnodigen voor de stands. OP 15 november wordt de volgende wijkvergadering gehouden. José neemt contact op met de beheerder van het Belcrumhuis.

8. Kinderbelevingskaart
Gemeente heeft contact opnemen met de voorzitter om een kinderbelevingskaart voor de Belcrum. Wat kun je zien en wat kun je doen in de wijk? De gemeente vraagt of wij mensen kennen die daar een bijdrage aan willen leveren: deelnemen aan een brainstormsessie. Niels vraagt na wat er precies verwacht wordt van de deelnemers (Volwassenen of kinderen? Wat moeten ze doen? Hoeveel tijd neemt het in beslag?). Eventueel Nextdoor gebruiken om deelnemers te werven.

9. Website en communicatie
Website heeft een prima format, maar er moet inhoud voor komen. We willen dat het actueler wordt. Activiteiten in de wijk moeten er aangekondigd worden, verslagen van bijeenkomsten weergegeven. Mogelijk kan er en samenwerking komen met het Belcrum=Magazine. De wijkraadsleden kunnen zich voorstellen met een foto. Marijke, Jonas en Marc maken een voorstel om de website te verbeteren.

10. Rondvraag
Marijke: het verdwijnen van de brievenbus is kwalijk. De enige brievenbus staat op het terrein van de Aldi/Jumbo. Marijke en Marc maken een bezwaarschrift.
José: wil iedereen doorgeven wanneer hij/zij op vakantie is aan José.
José: na 20 juli kan het interview met de wijkraad op de website.
Harry: er komt een tijdelijke inrit in de Kievitstraat voor de bouw van Blok C van Breda Vooruit. Niels vraagt per mail opheldering bij Jacqueline Paulussen en Bertwin van Rooijen over deze tijdelijke inrit/uitrit.
Harry: er komt een parkeerverbod op keersluis Speelhuisplein, naast nr. 21. Aandacht voor vragen bij het overleg met Handhaving.
Harry: het legaliseren van het opsplitsen van het pand Speelhuislaan 45 (pand van de tandarts) kan leiden tot een precedent voor meerdere opsplitsingen. Dit heeft nadelige effecten, o.a. voor het aantal parkeervergunningen. De wijkraad heeft zich altijd verzet tegen een toename van kamerverhuur. Harry maakt een opzet voor een bezwaarschrift.
Harry: de Koers komt volgende week uit. Graag nagaan of die rondgebracht wordt.
Harry meldt zich af voor de laatste twee vergaderingen van dit jaar.
Herman: volgend jaar start men met de bouw van de Albert Heijn op de oude locatie.
Herman: tijdens de buurtbarbecue werd gesproken over de leegloop van het bestuur van het Belcrumhuis. Wat vindt de wijkraad hiervan? De wijkraad draagt het Belcrumhuis een warm hart toe en het zou een verlies zijn als het dicht zou moeten. Het Belcrumhuis zal actief bestuursleden moeten werven.
Marc: weten we wie er wonen in de Belcrum, wat de leeftijdsopbouw is, etc. Jonas zoekt dit op.

Einde om 22.30 uur