Notulen wijkraad 4 februari 2019

Datum: 4 februari 2019. Plaats: Belcrumhuis, Pastoor Pottersplein 12. Aanwezig: Herman Kappers, Niels Tiekstra (voorzitter), Marion Evers (penningmeester), Marc Jansen (secretaris). Afwezig: Jonas Peters, Marijke van ‘t Land

1, Opening
De voorzitter opent de vergadering.

2. Inloop wijkbewoners
Eveline de Ron sluit aan i.v.m. het betaald parkeren en de vergunning voor gasten. Eveline heeft vanwege oppas van haar kinderen meer uren nodig dan de 40 uur die een gastvergunning biedt. Ze heeft hierover contact opgenomen met de gemeente, maar die heeft geen oplossingen geboden waar Eveline en haar partner mee verder kunnen (auto buiten de wijk parkeren en auto van de gast op naam zetten van haar). Ze heeft ongeveer 63 uur nodig om de oppas te laten parkeren.
De wijkraad heeft voor deze (en andere) situaties al aandacht gevraagd bij de gemeente. Deze gaf destijds aan dat deze situaties nog niet voorgekomen waren. Vanaf april wordt er een parkeertafel georganiseerd, waarin dit opnieuw ingebracht zal worden. Niels zal contact opnemen met de gemeente om daar de situatie aan te kaarten. Herman oppert de mogelijkheid van “wildcards” voor speciale gevallen. Niels pleit voor een coulante regeling, waarin specifieke gevallen meer dan 40 uur kunnen parkeren. Mogelijk is ook dat de mantelzorg-regeling voor dit doeleind gebruik kan worden.

3. Vaststelling agenda
De agenda wordt vastgesteld. Punt 10 Communicatie wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering vanwege afwezigheid van Jonas. Jonas en Marijke wordt gevraagd per mail te reageren op de jaarverslagen.

4. Vaststelling notulen vorige vergadering
De notulen van de vorige zijn vastgesteld.

5. Binnengekomen post en mededelingen
– Mail Leonie en Eveline de Ron/parkeren: Eveline de Ron is aanwezig geweest bij de wijkraad (zie punt 2).
– Mail Pieter Delleman/proces aanvraag jaarvergunningen.
– Mail Joost Kleinhaarhuis/autodelen.
– Brieven KvK/uitschrijving oud-leden. Voorstel is om alle bestuursleden in de schrijven bij de KvK.
– Mail Anika Onderwater (gemeente)/Concept ontwerp bestemmingsplan Coulissen Stationslaan West-5 Tracks.

6. Terugkoppeling overleggen en projecten
– Gemeente (14-1-2019): informatieavond betaald parkeren: is niemand naartoe geweest.
– Wijkraad (29-1-2019): bijeenkomst over communicatie: is niet doorgegaan. Hier komt een nieuwe datum voor.
– Zorg voor Elkaar (30-1-2019): over eenzaamheid: Marion is hier naartoe geweest. Inspiratiedag over hoe je mensen kunt bereiken die eenzaam zijn, waar wethouder Haagh ook gesproken heeft. Naast ouderen is er ook veel eenzaamheid onder jongeren. Er zijn voorbeelden en proefprojecten gepresenteerd die in het land worden uitgevoerd, er zijn ideeën geopperd. Er wordt nog een verslag naar Marion toegezonden.
– Gemeente (30-1-2019): over de Vuelta 2020: Niels is hier naartoe geweest. De bedoeling was om de stad klaar te maken voor de komst van de Vuelta. Er werd een film getoond over de Vuelta. Er was een discussiepannel. Pier15 had ook een leuk idee. Er wordt ook nagedacht over de geschiedenis van de relatie tussen Breda en Spanje. Herman zou hier graag een rol in willen spelen.
– Groene Fee: Herman is naar een bijeenkomst geweest. Het was volle bak. Er was een leuke sfeer, een initiatief om te koesteren!
– Erfgoedplekken: Herman heeft een bijeenkomst georganiseerd over de vestingswerken rond de Kievitstraat. Er is enthousiast gebrainstormd over de mogelijkheden om de geschiedenis van de wijk zichtbaar te maken. Volgende maand komt de club weer bij elkaar.
– Herman heeft Wikipedia bekeken om te bekijken wat er over de Belcrum wordt geschreven. Dit is voor verbetering vatbaar. Herman is bezig de teksten aan te passen. Mogelijk kan het ook opgenomen worden op de website.
– Het tweede boek van Cees van Iersel is al te bestellen, er is nog geen tijdstip bekend waarop het gepresenteerd wordt.

7. Concept Inhoudelijk Jaarverslag 2018
Het concept Jaarverslag wordt goedgekeurd, in afwachting op schriftelijke reacties van Jonas en Marijke.

8. Concept Financieel Jaarverslag 2018
Opmerking: post Huur vergadering Belcrumhuis één post van maken, evenals de post Representatiekosten. Verder is het Financieel Jaarverslag goedgekeur, in afwachting op schriftelijke reacties van Jonas en Marijke.

9. Wijkvergadering 15-5-2019
Er wordt gebrainstormd over een andere opzet van de wijkvergadering. Overkoepelend thema: Sociale cohesie, waaronder we de thema’s waar de wijkraad mee bezig is (eenzaamheid, geschiedenis van de wijk, vergroening van de wijk, communicatie met alle wijkbewoners) onder kunnen brengen. Inbreng van een culturele activiteit (theater, toneel, zang).

10. Communicatie
Is verschoven naar de volgende vergadering.

11. Rondvraag
– Niels neemt contact op met twee kandidaat-wijkraadleden voor de volgende vergadering.

12. Einde om 21.25 uur.