Notulen

Notulen Wijkraad 6 juni 2017

Datum: 6 juni 2017
Plaats: Belcrumhuis, Pastoor Pottersplein 12
Aanwezig: José Kock, Theo Kock, Herman Kappers, Jonas Peters, Marijke van ’t Land (aspirant lid), Niels Tiekstra (voorzitter), Marc Jansen (secretaris)


1. Opening
De voorzitter opent de vergadering.

2. Vaststellen agenda
Punt 9: Parkeren en verkeer, wordt toegevoegd aan de agenda. Agenda wordt vastgesteld.

3. Vaststellen notulen vorige vergadering
Notulen zijn vastgesteld, actielijst is opgeschoond.
N.a.v. punt 9: Dinsdag 13 juni wordt een foto gemaakt voor het Belcrum=Magazine, aanvang 19.30 uur in het Belcrumhuis.
N.a.v. punt 11 Rondvraag: de Gouden Cirkel komt voor een rondleiding naar de Belcrum op 14 juni, Herman leidt ze rond. 26 juni is de avond van de Gouden Cirkel over de Belcrum, locatie nog niet bekend.

4. Nieuwe aspirant-leden Wijkraad
De leden van de wijkraad stellen zich voor aan Marijke van ’t Land, Marijke stelt zich voor aan de leden van de wijkraad. Ze wil de komende drie maanden deelnemen aan de vergaderingen van de wijkraad en dan beslissen of ze toe wil treden.
Marion Evers kan vandaag niet aanwezig zijn, zij komt naar de wijkvergadring op 14 juni.

5. Binnengekomen post
– Mailtje van E. Koolen uit Speelhuislaan. Komt terug bij punt 9.
– Mailtje van T. Marfoglia die contact wil met oud-leden van de werkgroep Via Breda. Niels heeft hierop geantwoord.
– Mailtje van C. Coockson over bijeenkomst over Handhaving en toezicht. Niels, Jonas, Theo en Marc gaan hier naartoe, voorkeur 7-7-2017, 9.00 uur. Opgemerkt wordt dat er op de Belcrumweg bij de Jumbo veel huisvuil wordt gedeponeerd, dit zal aan de orde gesteld worden.
– Uitnodiging commissie Welstandszorg voor een inloopbijeenkomst op verschillende data. Niels gaat hier op 19 of 21 juni naar toe.

6. Terugkoppeling overleggen
Leden van de wijkraad zijn bij de volgende overleggen aanwezig geweest:
– Buurtpreventie, 18 mei 2017: Niels is hier naartoe geweest.

7. Financiën wijkraad
De penningmeester is niet aanwezig bij de vergadering, de voorzitter maakt een afspraak met hem. Uiterlijk op 3 juli moet de financiële verantwoording beschikbaar zijn.

8. Wijkvergadering Belcrumhuis 14 juni
Warner Ceelen is uitgenodigd om een stand te bemannen op de wijkvergadering van 14 juni. Hier is nog geen bevestiging van ontvangen. Stichting Braak (Belcrum Beach & Stek), CPO Belcrum, Belcrum 500 hebben een stand; Buurtpreventie, Buurtauto, Belcrumhuis worden alsnog uitgenodigd (Niels). Wijkraadleden zijn om 18.45 uur. Benodigd: beamer en scherm.

Programma:
19.30 uur: Inloop met koffie en thee
19.45 uur: Welkom door voorzitter, uitleg over de wijkraad
20.00 uur: Bertwin van Rooijen over Via Breda
20.30 uur: Ingeborg Hoevenaars over wijkplatform
21.00 uur: Sluiting algemeen gedeelte, start presentatie in standjes
22.00 uur: Einde wijkvergadering

9. Parkeren en verkeer
Kanariestraat wordt gebruikt als sluiproute, o.a. door vrachtwagens. Niels neemt hierover contact op met een verkeerskundige van de gemeente.
Smiliy’s op de Stationslaan hangen te hoog, Niels neemt hierover contact op met J. de Bokx.
De bewoners van de Stationslaan hebben veel problemen met parkeren, ze kunnen geen gebruik maken van de bezoekersregeling, moeten gebruik maken van de dure parkeervoorziening van het station. De wijkraad heeft dit al aangekaart bij de gemeente en zal dat bij volgende gelegenheden blijven doen. Bewoners kunnen naar fractievergaderingen gaan van de politieke partijen die in de gemeenteraad zitten om dit aan de orde stellen.

10. Rondvraag
Geen vragen voor de rondvraag.

11. Einde om 22.40 uur