Notulen

Notulen Wijkraad 8 mei 2017

Datum: 8 mei 2017
Plaats: Belcrumhuis, Pastoor Pottersplein 12
Aanwezig: José Kock, Theo Kock, Herman Kappers, Jonas Peters, Niels Tiekstra (voorzitter), Marc Jansen (secretaris)

 1. Opening
De voorzitter opent de vergadering.

2. Vaststellen agenda
De agenda is vastgesteld. Het onderwerp Financieel jaarverslag wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering.

3. Vaststellen notulen vorige vergadering
Notulen zijn vastgelegd, actielijst is opgeschoond.

4. Binnengekomen post
– Bericht over het Havenkwartier (Astrid Spapé).
– Nieuwsbrief Via Breda.
– Bredase Vredesprijs, Gemeente Breda.
– Uitnodiging Spanjaardsgat Concert, 26 mei.
– Wij/Zorg voor elkaar (Inge Hoevenaars, Liesbeth Smedinga): Uitnodiging voor vergadering over duurzaam wonen voor ouderen. Harry gaat hiernaartoe.
– Overige post is tussentijds doorgestuurd.

5. Terugkoppeling overleggen
Leden van de wijkraad zijn bij de volgende overleggen aanwezig geweest:
– Overleg over kruising Belcrumweg/Speelhuislaan (14-4-2017; Theo): kruispunt wordt iets aangepast, daarvoor moeten bomen gerooid worden; gepleit voor herplanting van bomen.
– Derde Krachtatelier (19-4-2017; Herman, Niels): over ontwikkeling van het Havenkwartier. Georganiseerd door gemeente en BLASt. Houtskoolschets is gepresenteerd. Belcrum500 heeft haar rapport gepresenteerd.
– Bijeenkomst placegame Klavers Jansen (2-5-2017; Herman): over de ontwikkeling van het Klavers Jansen-terrein. Ambitieuze en enthousiaste plannen voor een culturele bestemming; hier zal op korte termijn mee gestart worden, verwacht dat het binnen 10 jaar gerealiseerd is.

6. Introductie Jonas Peters
Jonas Peters, geboren en getogen in Breda, ruimtelijke ordening gestudeerd, woont sinds twee jaar in de Belcrum. Actief in de kerstmarkt en straatfeest. Jonas is sluit zich aan bij de wijkraad.

7. Introductie Ingeborg Hoevenaars
Sociaal wijkbeheerder is uitgenodigd voor de wijkraadvergadering. Zij is echter zonder bericht niet gekomen.

8. Kosten vergadering Belcrumhuis
Gemeente gaat bij Belcrumhuis (en andere wijkcentra) strenger controleren of verenigingen, die subsidie krijgen om op locatie vergaderen, huur voor de vergaderruimte betalen. De wijkraad betaalt nu geen huur, alleen de consumpties (koffie en thee). Er is afgesproken met het Belcrumhuis dat de wijkraad de huur betaalt (€23,50), de koffie en thee zijn gratis. Dit gaat met terugwerkende kracht voor alle vergaderingen van dit jaar.

9. Introductietekst Belcrum=Magazin
Marc maakt een stuk voor de halve pagina van Belcrum=Magazine en mailt dit naar dagelijks bestuur om vast te stellen. Marc maakt een opzet voor een nieuwsbrief. Er zal geen afspraak gemaakt worden om een foto te laten maken.

10. Wijkvergadering
De wijkvergadering zal op 14 juni gehouden worden, om 19.30 tot 22.00 uur. Taken en verantwoordelijkheden: Vastleggen locatie (José). Uitnodigen op korte termijn van sprekers en partijen die een standje gaan bezetten (Niels). Schrijven, kopiëren en rondbrengen gele nieuwsbrief rondgebracht (Marc, Harry, José, Theo). Berichtgeving via website en Nextdoor (Marc, José geeft wachtwoord Nextdoor account door aan Marc). Uitnodiging naar de politieke partijen, wijkagent, sociaal en fysiek wijkbeheerders, wijkmanager en stadsmarinier (José). Aanwezig bestuur: 18.45 uur.

11. Rondvraag
– Herman: Hoe worden de digitale krantenknipsels gewaardeerd? Positieve reacties op de digitale krantenknipsels. Marc zal ze op de website plaatsen als pdf-bestand. Kan ook op Nextdoor.
– Herman: Wat is de stand van zaken m.b.t. de Gouden Cirkel? Vorige week is een bijeenkomst geweest van de Gouden Cirkel, Niels was hiervoor uitgenodigd. De Gouden Cirkel gaat een bijeenkomst houden op 26 juni over de cultuurhistorie in de wijk Belcrum.
– José: Via het Stadsblad worden sinds enkele maanden geen vergunningen meer gepubliceerd, ze zijn alleen nog op te zoeken via de website van de gemeente.

12. Einde om 22.10 uur