Dura Vermeer

Verslag werkgroep Dura Vermeer 22 januari 2015

Aanwezig: Functie:
Dhr. R. Smitt hoofduitvoerder voor het plan ‘Breda Vooruit’ Dura Vermeer
Dhr. T. Durlinger communicatie adviseur Dura Vermeer
Ans Vervaart voorzitter en verslag Werkgroep Dura Vermeer

KLACHTEN.
Tim Durlinger heeft voor Dura Vermeer de klachtenafhandeling op zich genomen. Er zijn tijdens het vorige overleg vanuit de werkgroep meldingen doorgegeven die bij Dura Vermeer nog niet bekend waren.
Tim heeft contact opgenomen met de gemeente om een en ander uit te zoeken. Pas gisteren heeft Dura Vermeer de ontbrekende meldingen  van de gemeente ontvangen. Er waren klachten bij van oktober 2014  die  door de gemeente nog niet  aan hen waren doorgegeven. De werkgroep en Dura  Vermeer vergelijken hun meest recent opgemaakte klachtenlijst en bespreken de vervolgstappen. Er komen soms klachten of meldingen bij Dura Vermeer binnen die eigenlijk door de gemeente moeten worden behandeld omdat de gemeente hiervoor de vergunning heeft verleend.  Als Dura Vermeer bijvoorbeeld ontheffing krijgt voor werken buiten reguliere werktijden, staat in zo’n verleende vergunning precies waar Dura Vermeer zich aan moet houden. De gemeente moet bewoners dan (kunnen) inlichten.

DE OP 16 JANUARI 2015 VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING FASE 2
De eerder ingediende aanvraag voor deze vergunning (het betreft de blokken B2, B3 en C van het project “Breda Vooruit” met de titel: “het bouwen van een woongebouw met  parkeervoorziening en commerciële ruimten”) is op 31 oktober 2014 ingetrokken en op 21 november 2014 opnieuw aangevraagd. De  nieuwe aanvraag heeft een ander nummer gekregen en de titel is gewijzigd in:”het bouwen van een woongebouw met commerciële ruimten en een horeca gebouw”.
Achter het vergunningnummer is ook  een + (plus) toegevoegd. De betekenis hiervan is dat deze omgevingsvergunning een afwijking van het bestemmingsplan bevat. De werkgroep  heeft de gemeente hierover vragen gesteld, alsmede aan Dura Vermeer. Dura Vermeer meldt hierover dat bij de 1e aanvraag om esthetische redenen wijzigingen in blok C  (de kop van het gebouw) zijn aangebracht. In blok C zal in de kop een horecafunctie komen. In het betreffende gebied worden koopwoningen en huur appartementen gebouwd.Omdat Dura  Vermeer door alle vertragingen bij de aanvraag omgevingsvergunning bang was dat geïnteresseerden in de koopwoningen van blok B2 en B3 zouden afhaken (wegens vertraging in de goedkeuring  van de totale omgevingsvergunning van fase 2) heeft Dura Vermeer besloten blok C uit de aanvraag te halen en deze apart aan te vragen.

0-METINGEN VÓÓR AANVANG WERKZAAMHEDEN FASE 2
De werkgroep  heeft tijdens het vorige overleg  met Dura Vermeer gevraagd  de 0-metingen voorafgaand aan de start van fase 2 wat te vervroegen in verband met de recent goedgekeurde vergunningaanvraag voor een in- en uitrit  ter hoogte van de bouwblokken B2 en B3. Dit in verband met mogelijke schade door op dit terrein rijdende zware vrachtwagens. Er zijn volgens Dura  Vermeer in dit gebied al wel wat metingen aan de buitenkant van de woningen gedaan. Dura Vermeer neemt dit punt mee en komt hier op terug.

0-METINGEN FASE 1
De werkgroep vraagt of er veel bewoners in het gebied fase 1, die buiten de straal van woningen in de gevarenzone liggen,  gebruik hebben gemaakt van op een  voorlichtingsavond in de Willemstraat geboden mogelijkheid om met reductie een 0-meting te laten doen. Dura Vermeer antwoordt dat er veel inschrijvingen waren maar dat tot op heden  slechts enkele mensen gebruik  hebben gemaakt van dit aanbod. BBCI Frijwijk bepaalt de straal waarbinnen 0-metingen op kosten van Dura Vermeer worden uitgevoerd. Voor de van Voorst tot Voorststraat is de straal tussentijds bijgesteld van 35 naar 60 meter. Verder wordt er een marge ingebouwd; dwz.  komt men uit op een straal van 55 meter, dan maakt men hier 60 meter van en als er dan enkele huizen buiten vallen, neemt men deze ook nog mee in de metingen.

AF TE BREKEN SCHUUR OP HET TERREIN VAN FOKKEMA (SPEELHUISLAAN)
De werkgroep vraagt wie de schuur op het terrein van Fokkema gaat afbreken. Deze vraag wordt gesteld omdat  dit nog steeds onduidelijk is en bewoners bij klachten moeten weten wie aan te spreken.  Dura Vermeer meldt dat de grond  waarop de loods staat door de gemeente is overgekocht van OVT, maar dat  deze grond op enig moment  zal worden overgedragen aan Dura Vermeer. Onduidelijk is  of dit vóór de sloop zal plaatsvinden. Voorlopig is hiervan nog geen sprake.  Er staan echter  al wel hekken van Dura Vermeer om het terrein heen, om niet iedere keer bij eigendomswisseling opnieuw hekken te moeten  (ver)plaatsen. Dit kan verwarrend zijn voor bewoners.  Kortom: de grond is op dit moment nog eigendom van de gemeente en de sloop zou op dit moment een taak zijn van de gemeente.

UITZETTEN POMPEN BRONBEMALING
Op vragen van de werkgroep over het tijdstip dat de pompen op zijn vroegst uit kunnen, antwoordt Dura Vermeer dat de pompen in principe uitgezet kunnen worden als het  bovendek op de kelders is aangebracht, zodat er genoeg tegengewicht is om de keldervloer niet omhoog te laten drukken door het grondwater. Ook moet eerst het zand gestort worden in de 2 meter brede ruimte tussen de damwand en de betonwand aan de  kant van de Belcrum. Aan de kant van de Stationslaan is de ruimte tussen  de genoemde wanden ongewild erg klein zodat men met Cannelures (holle ruimten) moet werken, die ook weer met zand moeten worden gevuld. Dura Vermeer heeft ontheffing aangevraagd  (en gekregen) om buiten reguliere werktijden met vrachtwagens  te rijden om  de cannelures met zand te kunnen vullen. Hierover komt nog een Breda Bericht. Dit werk kan overdag onmogelijk gedaan worden omdat  dit het verkeer op de Stationslaan ernstig zou hinderen.
Momenteel loopt men  ook vertraging op in verband met de vorst, maar  de pompen gaan in ieder geval vóór 12 maart uit.

Het volgend overleg  zal worden gehouden op donderdag 5 februari 2015.