Dura Vermeer

Verslag werkgroep Dura Vermeer 5 februari 2015

Aanwezig: Functie:
Dhr. R. Smitt hoofduitvoerder voor het plan ‘Breda Vooruit’ Dura Vermeer
Dhr. T. Durlinger communicatie adviseur Dura Vermeer
Ans Vervaart voorzitter en verslag Werkgroep Dura Vermeer

De werkgroep is op zoek naar bewoners die willen participeren
De werkgroep geeft aan dat men op zoek is naar bewoners die willen participeren in dit twee- wekelijks overleg. Tot nu toe heeft niemand zich aangemeld. Een veelgehoorde reden is dat  mensen overdag niet kunnen, in verband met werk.
Dura Vermeer stelt voor om het overleg naar het einde van de middag te verschuiven, maar ook dan blijft het een probleem voor veel bewoners. De werkgroep blijft zoeken.

Werkwijze bij schademeldingen.
De werkgroep bespreekt een, in hun ogen, verwarrende zin uit een door BBCI Frijwijk verzonden mail aan bewoners die een schademelding hebben gedaan.
Hieruit zou men kunnen lezen dat er op voorhand vanuit wordt gegaan dat er geen verband bestaat tussen gemelde schade en de bouwwerkzaamheden van Dura Vermeer.
Dura Vermeer zal naar aanleiding van het bovenstaande met BBCI Frijwijk bespreken of de communicatie naar bewoners bij klachten moet worden aangepast.
BBCI Frijwijk heeft de werkgroep desgevraagd de werkwijze verduidelijkt: BBCI Frijwijk gaat op locatie gemelde klachten bekijken en vergelijkt deze met de eerste opname. Vervolgens worden hun bevindingen aan Dura Vermeer gerapporteerd en wordt er bepaald welk vervolgtraject er gestart moet worden.
Dura Vermeer deelt ter aanvulling mee, dat, als er geen veranderingen of afwijkingen ten opzichte van de eerste meting worden geconstateerd, men de klacht afwijst. Als er wel afwijkingen zijn geconstateerd, moet worden beoordeeld of dit binnen een  bepaalde marge van tolerantie valt. Als dit zo is, wordt de klacht ook afgewezen. Als er daadwerkelijk sprake is van schade, zal Dura Vermeer zijn verzekering inschakelen. Deze verzekeringsmaatschappij zal dan een schade-expert bij de gedupeerde langs sturen, welke dan de hoogte van het schadebedrag gaat bepalen alsmede hoe e.e.a. kan worden opgelost.
Tim Durlinger heeft via de gemeente vernomen dat bij afwijzing van een schadeclaim, men niet in beroep kan gaan bij de gemeente, maar zelf, via een civiele procedure moet aantonen dat de schade een causaal verband heeft met de bouwwerkzaamheden.

Meldingen van schade of andere meldingen aan de gemeente.
Dura Vermeer en de werkgroep vergelijken de ontvangen schade- en klachtmeldingen.
Tim Durlinger deelt mee dat hij via de gemeente te horen heeft gekregen dat de behandeltermijnen bij schade of klachten zijn bijgesteld. Bij schademeldingen wordt een normtijd van 12 weken gehanteerd; bij andere meldingen is de afhandeltermijn 8 weken.
De werkgroep zal dit onderwerp nog eens ter sprake brengen tijdens het volgend overleg met de gemeente.

Sloop van de loods op het terrein van Fokkema.
De firma Stolwerk gaat de loods op het terrein van Fokkema slopen. Dit in opdracht van de gemeente, de huidige eigenaar van de grond. De nulmetingen worden  daarom ook in opdracht van de gemeente uitgevoerd.
In het eerste gedeelte van de Kievitstraat en het laatste deel van de Speelhuislaan, zijn al in een eerder stadium nulmetingen verricht door Dura Vermeer.
Echter enkel aan de buitenkant. Als Dura Vermeer straks de grond van de gemeente overneemt, zal Dura Vermeer weer verantwoordelijk zijn voor de benodigde metingen.

Realisatie in- en uitrit, aan de achterkant van de huizen aan de Speelhuislaan.
De werkgroep heeft in een eerder overleg aan Dura Vermeer gevraagd om vóór dat er zware vrachtwagens gaan keren op het terrein achter de huizen aan de Speelhuislaan, een nulmeting te laten uitvoeren bij aangrenzende bebouwing.
Dura Vermeer deelt mee dat ze nog in discussie is met de gemeente over de grondoverdracht van het terrein en daarom besloten heeft om het moment dat vrachtwagens daar zullen gaan keren, uit te stellen. Dura Vermeer zegt toe dat er vóór aanvang van dit ‘keermoment’ een nulmeting zal worden gedaan (zie vorig verslag).

Nieuwsbrief “Breda Vooruit”
Tim Durlinger deelt mee dat er binnenkort een eerste nieuwsbrief in de wijk verspreidt gaat worden over het project “Breda Vooruit” en enkele andere zaken. Hierin zal informatie worden gedeeld over de voortgang van het project.
In deze nieuwsbrief is ook een plekje vrijgelaten voor de werkgroep/wijkraad. Tim Durlinger vraagt ons dan ook een stukje aan te leveren.

Negatieve publiciteit in BN de Stem over handelen Dura Vermeer in het project Breda Vooruit.
Dura Vermeer bespreekt met de werkgroep de negatieve stukken in BN de Stem rond het project en licht de rectificatie van 3 februari in genoemde krant toe.
Er zijn door Dura Vermeer enkele meldingen afgewezen omdat deze geen schade betroffen, maar klachten over vogels op kranen en geplaatste containers. Dit is geïnterpreteerd alsof alle meldingen zijn afgewezen.
Er is in november vorig jaar door het Waterschap gedreigd met het opleggen van een dwangsom. Dura Vermeer verschilt echter met het Waterschap van mening over de periode waarover gemeten wordt. Verder zegt Dura Vermeer op de dag dat het waterschap kwam controleren de afspraak te hebben gemaakt om de controle een dag te verlaten, zodat de meetgegevens van die week nog meegenomen konden worden. Dit is door de journalist geïnterpreteerd alsof Dura Vermeer de meetgegevens niet kon overleggen.  Daarom is door BN de Stem besloten tot plaatsing van een rectificatie.

Planning werkzaamheden Breda Vooruit.
Vanwege het weer is de voortgang van de werkzaamheden wat vertraagd. Deze week is het kelderdek gedeeltelijk gestort. Men verwacht dat het kelderdek eind februari dicht zal zijn. Gemeente en Enexis hebben ter hoogte van de kop van deel A wat kabels en leidingen verlegd. Momenteel werkt Dura Vermeer op dit terrein.
Dura Vermeer hoopt volgende week of de week daarna te kunnen gaan starten met de bouw boven het maaiveld.
Verwacht wordt dat de nieuwe bewoners van de appartementen van gedeelte A in november of december van dit jaar al kunnen verhuizen.
Over het aanvullen van de cannelures aan de Stationslaan (zie vorig verslag) zal een Breda Bericht worden rondgebracht, zodra duidelijk is wanneer hiermee wordt begonnen. Deze werkzaamheden zijn afhankelijk van temperaturen boven nul.

Het volgende overleg is gepland op 5 maart 2015