Dura Vermeer

Verslag werkgroep Dura Vermeer 5 maart 2015

Robbert stelt zichzelf, alsmede Tim Durlinger voor aan Jan Schets. Jan zal vanaf vandaag het overleg gaan bijwonen. Er wordt onder andere meegedeeld dat Tim is aangetrokken omdat Dura Vermeer naast de hoofdactiviteiten, niet genoeg tijd kon vrijmaken voor alle nevenactiviteiten rond het project 'Breda Vooruit’.

Aanwezig: Functie:
Dhr. R. Smitt, hoofduitvoerder voor het plan ‘Breda Vooruit’ Dura Vermeer
Dhr. T. Durlinger Communicatie adviseur voor Dura Vermeer Dura Vermeer
Ans Vervaart voorzitter en verslag Werkgroep Dura Vermeer
Jan Schets lid werkgroep Werkgroep Dura Vermeer

Dura Vermeer deelt mee dat de 6-weken planning iets is opgeschoven en zegt verder dat men is begonnen met de ruwbouw boven de grond en dat deze werkzaamheden zullen gaan duren tot juni/juli 2015. Dura Vermeer is ook druk bezig met de niet onderkelderde ‘kop van A’ (appartementen hoek Belcrumweg/van Voorst tot Voorststraat). Men is daar begonnen met het vlechtwerk. De werkzaamheden hebben hier vertraging opgelopen omdat de gemeente de kabels en leidingen niet geheel volgens de eerdere profielafspraken met Dura Vermeer heeft verlegd.

Omdat er klachten zijn gekomen uit de wijk, vraagt de werkgroep wie er verantwoordelijk is voor de inrichting van de wegafzetting hoek Stationslaan/Belcrumweg.

Dura Vermeer geeft aan dat ze deze afzetting heeft vormgegeven middels richtlijnen uit de CROW. Dura Vermeer heeft deze ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeente. Deze goedkeuring hoort bij de bouwplaatsvergunning van Dura Vermeer. De gemeente heeft nog enkele wijzigingen voorgeschreven onder andere de afscheiding van de rijweg middels betonnen schotten. De werkgroep vraagt Dura Vermeer uit veiligheidsoverwegingen nog eens kritisch te kijken naar de afzetting.

Momenteel is de verwachting dat blok A eind december 2015 klaar is.

11 maart gaan alle pompen uit. Het gaat zo’n vier weken duren voor het grondwater geleidelijk weer gestegen is. Regen zal dit proces versnellen.

De prognose is dat 23 maart (week 13) de damwanden worden verwijderd. Dit zal trillingen met zich meebrengen, die vooral worden veroorzaakt door de machine die de damwanden verwijdert.

  • Er zullen gelijktijdig geluids- trillings – en, frequenter dan normaal, hoogtemetingen worden uitgevoerd tijdens deze werkzaamheden.
  • Er zal binnenkort een Breda Bericht uitgaan over het uitzetten van de pompen en het verwijderen van de damwanden.
  • Dura Vermeer deelt mee dat voor blok b vrijwel zeker zal worden geboord in plaats van geheid.
  • Dura Vermeer vraagt of er al bekend is of de bewoners rond het speeltuintje akkoord zijn met terugplaatsing van de siersteen.

Dura Vermeer zegt dat, als ze de hekken bij de kraan iets naar achteren zetten, de steen op zijn oude plek teruggeplaatst kan worden. De werkgroep heeft geïnformeerd, maar de bewoners zijn van mening dat de oorspronkelijke plaats van de steen in gebruik is door de werkzaamheden. Dura Vermeer wil de steen voorlopig opslaan op gemeenteterrein, omdat men bang is dat de steen zal beschadigen.

De werkgroep zegt toe de volgende keer een exemplaar van het blad ‘Belcrum’ aan Tim te overhandigen.

De werkgroep geeft aan dat het moeilijk is om nieuwe mensen te vinden voor de werkgroep Dura Vermeer. Een van de redenen is dat de overleggen overdag plaatsvinden.

Voor wat betreft de afhandeling van de schademeldingen deelt Tim mee dat bij afwijzing van de schademeldingen men naar de civiele rechter moet. Men moet dan kunnen aantonen dat de gemelde schade een causaal verband heeft met de werkzaamheden van Dura Vermeer.

Robbert verduidelijkt de procedure nog een keer. Ook bij bewoners waar vooraf geen nul meting is gedaan omdat hun huis buiten de straal lag, wordt door BBCI-Frijwijk bij schademeldingen een onderzoek gedaan. BBCI Frijwijk adviseert Dura Vermeer vervolgens over hun bevindingen. Dit advies is niet bindend voor Dura Vermeer. Bij twijfel over causaal verband wordt altijd een schade expert ingeschakeld.

Dura Vermeer deelt mee dat het geplande overleg van 19 maart waarschijnlijk niet door kan gaan.

Als dit zo blijkt te zijn, zal de werkgroep tussentijds via de mail vragen stellen en het volgende overleg op 9 april plaatsvinden.