Dura Vermeer

Verslag werkgroep Dura Vermeer 6 januari 2015

Aanwezig: Functie:
Dhr. D. van den Haselkamp projectleider voor het plan ‘Breda Vooruit’ Dura Vermeer
Dhr. T. Durlinger communicatie adviseur Dura Vermeer
Ans Vervaart voorzitter en verslag Werkgroep Dura Vermeer
Martien Kuijpers Werkgroep Dura Vermeer

Dura Vermeer stelt Tim Durlinger voor.
Hij is door Dura Vermeer ingehuurd als communicatie adviseur en zal altijd op donderdag aanwezig zijn op de locatie in  Breda. Hij heeft o.a. contact met de gemeente en gaat de klachtafhandeling coördineren. Ook gaat hij zich bezig houden met communicatie richting de  huizenkopers.
Tim kent de wijk Belcrum niet (komt niet uit Breda) en zegt het idee te hebben dat de Belcrum een actieve wijk is. De werkgroep zet uiteen wat er de laatste tijd  zoal is georganiseerd in verband met het 400-jarig bestaan van de Belcrum en wat er nog gaat komen aan activiteiten. Ook wordt meegedeeld dat er in het gemeenschapshuis een permanente tentoonstelling is ingericht. Tim wil hier een kijkje gaan nemen.
Afgesproken wordt dat de werkgroep met Tim een informeel gesprekje zal hebben. Tim wil namelijk een beeld krijgen van de wijk ten opzichte van het bouwproject.

Zes weken planning Breda Vooruit fase 1.
Dura Vermeer ligt met het totale schema drie weken achter.  Er is tijdens de kerstvakantie enkele dagen gewerkt . Men heeft toen een deel van de begane grond gestort. Het middengedeelte wordt afgemaakt als de torenkraan er staat. Momenteel wordt er gewerkt aan de prefab binnenwanden.
De torenkraan wordt op 7 en 8 januari opgebouwd en zal op 9 januari worden gekeurd.
Aan de kant van de Stationslaan komt er een wegafzetting, omdat de benodigde hijsmiddelen noodgedwongen voor een deel op de weg moeten staan. Hiervoor is door de gemeente ontheffing verleend en zal binnenkort een Breda Bericht worden verstuurd. De wegafzetting zal worden aangegeven met een bord en er zal een verkeersregelaar aanwezig zijn. Dura Vermeer verwacht hiervan weinig overlast.

De werkgroep vraagt wat de vergunningaanvraag bij de gemeente  voor een in- en uitrit precies inhoudt.
Dura Vermeer deelt mee dat deze aanvraag betrekking heeft op het terrein van fase 2 en legt verder uit dat de gemeente in week 51 genoemd terrein bouwrijp heeft gemaakt. Men heeft een (standaard) explosieven onderzoek gedaan. Er is niets gevonden.  Binnenkort wordt deze grond overgedragen aan Dura Vermeer.  Dit terrein zal als aan- en afvoerroute worden gebruikt. Dura Vermeer had op dit terrein asfalt willen storten, maar de gemeente moet op een later tijdstip nog rioleringwerk uit de grond kunnen halen. Nu wordt er waarschijnlijk gekozen voor Repac (een mengsel van gebroken bakstenen en betonpuin). Dit stoft wel, maar men wil de grond vochtig houden om stoffen zoveel mogelijk te voorkomen. Op plaatsen waar het asfalt moet worden beschermd komen stelconplaten te liggen.
De vergunningverlening voor fase 2 zal binnenkort worden gepubliceerd.
Op het terrein van Fokkema (Speelhuislaan)  staat nu een oude loods. Deze zal door de gemeente worden gesloopt.  Deze grond is aangekocht door de projectontwikkelaar en er zal parkeergelegenheid worden gecreëerd. De grond valt echter onder het bestemmingsplan Belcrum  en dus niet onder het bestemmingsplan Stationskwartier. Dit zal in de toekomst nog een keer moeten worden aangepast.
Vóór 12 maart moeten de pompen uit zijn op straffe van een boete van het Waterschap.
Dura Vermeer deelt desgevraagd mee dat de huizenverkoop van fase 2 begonnen is. Van fase 1 schijnt al 70% verkocht te zijn.

De werkgroep vraagt of Dura Vermeer op de hoogte is van de toekomstige inrichting van de voortuinen van de huizen aan de Kievitstraat.
Dura Vermeer zegt dat er geen tuinontwerp vast ligt  maar dat men weet dat in iedere tuin een boom zal worden gepland, die  dan voor een  periode van 10 of 15 jaar moet blijven staan.  Dura Vermeer denkt zelfs dat zij deze bomen gaan planten.
Dura Vermeer deelt mee dat er op het terrein van fase 2 een extra keet is geplaatst, waar nog een container bovenop komt. Dura Vermeer is aan het onderzoeken wanneer de containers aan de Kwartelstraat/Kievitstraat (moeten) worden verwijderd.
De gemeente  heeft bij een ecoloog nagevraagd of er iets te doen is aan de spreeuwen op de kraan. Deze ecoloog was van mening dat de spreeuwen al weg  zouden moeten zijn, omdat ze normaliter naar het zuiden trekken. De werkgroep beaamt dat de spreeuwen weg zijn en dat  hiermee het probleem is opgelost.
De werkgroep praat Dura Vermeer bij over een regulier overleg tussen de gemeente en de wijkraad, waarbij een vertegenwoordiger van de werkgroep aanwezig mocht zijn in verband met het te behandelen onderwerp ‘communicatie’. In dit overleg kwam naar voren dat de gemeente enkel contact met de werkgroep wil via de mail. Twee wethouders waarmee de wijkraad onlangs overleg heeft gehad, staan echter zeer posititef tegenover deelname door de gemeente aan onze bijeenkomsten met Dura Vermeer. We gaan nog eens aandringen op een overlegvorm, zoals destijds werd gehouden met de bewoners van het Speelhuisplein tijdens de bouw van het station. Verder waren er twee vertegenwoordigers van verontruste bewoners uit de van Voorst tot Voorststraat aanwezig die vragen konden stellen. Hiervoor was er een vertegenwoordiger van bouw- en woningtoezicht aanwezig.  Dura Vermeer legt nog eens uit  waarom ze niet aanwezig waren ondanks een uitnodiging van de gemeente. De reden is dat Dura Vermeer al overleg heeft met de werkgroep en dat bewoners voor specifieke vragen over de bouw of de omgevingsvergunning bij de gemeente moeten zijn en voor het grondwater bij het waterschap.

Klachtenbehandeling.
Op vragen van de werkgroep laat Dura Vermeer weten dat de meeste klachten over klemmende deuren gaan. Omdat Dura Vermeer denkt dat de problemen met het jaargetijde te maken hebben (vocht) wil ze deze klachten tot richting de zomer aanhouden. Het idee is om  dan contact op te nemen met de gedupeerden en indien de klachten nog niet zijn verdwenen, een oplossing te bieden, bijvoorbeeld deuren bijschaven.
De werkgroep geeft recente meldingen van bewoners door. Dura Vermeer zegt door de vakantieperiode momenteel geen zicht op doorgegeven klachten van de gemeente te hebben.
Dura Vermeer houdt  doorgaans bij wanneer er een reactie naar de mensen is gedaan en wanneer bbci Frijwijk  (schade expert) bij de mensen met klachten langs is geweest. Dura Vermeer deelt mee dat de nieuwe communicatie adviseur de klachtenregistratie gaat afhandelen. Hij gaat voortaan de status van de afhandeling ook doorgeven aan de werkgroep, zodat deze de bewoners kan inlichten over de voortgang, of er, zoals door Dura Vermeer beloofd, al iemand is langs geweest op het adres Kievitstraat 60, is niet bekend. Dura Vermeer zal e.e.a. navragen en de status deze week aan de werkgroep doorgegeven.
De werkgroep vraagt, zoals ze in een overleg met de gemeente te horen heeft gekregen, waarom er in fase 2 (het onderkelderde gedeelte C) anders wordt gefundeerd dan waar in fase 1 uiteindelijk voor gekozen werd.
Dura Vermeer geeft de volgende verklaring: het hele gedeelte van fase 1 is onderkelderd. De kelder was oorspronkelijk bedacht met een structuur van palen en poeren. Doordat men dieper de grond in is gegaan heeft men de slechte grondlaag voor 80% weg gegraven. Daaronder bleek een dragende grondlaag te zitten. Daarom konden ze de palen en poeren weglaten. Bij fase 2 wordt  blok C ook onderkelderd, maar hier kan het technisch niet zoals bij fase 1 gerealiseerd worden, omdat men het niet voor elkaar krijgt om daar op een vaste zandlaag te funderen zonder palen. Voor 80% zeker zal hier geboord moeten worden. Er zal dan ook een boorstelling komen te rijden, wat trillingen zal veroorzaken door de zwaarte van deze machine.
De werkgroep vraagt of al bekend is wanneer de 0-metingen voor fase 2 gedaan worden. Dura Vermeer deelt mee, dat zodra de omgevingsvergunning  voor fase 2 onherroepelijk zal zijn, Dura Vermeer eerst de blokken B2 en B3 vanaf april gaat bouwen en daarna pas de kelder van blok C (rond de bouwvak). Dit omdat de huizen van B2 en B3 al in de verkoop zijn en men contractuele verplichtingen met de kopers is aangegaan. bbci Frijwijk  zal de 0-metingen  pas doen bij aanvang blok C.
Op de vraag van de werkgroep of de verkeersbewegingen bij de nieuw geplande in- en uitrit  talrijk zullen zijn, antwoordt Dura Vermeer dat de vrachtwagens frequent heen en weer zullen rijden en dat dit overlast gaat opleveren. Om overlast te vermindering kan men mogelijk in een lus gaan rijden. De werkgroep vraagt of bbci Frijwijk in verband hiermee de nulmetingen vóór de ingebruikname van de in- en uitrit kan doen. Dura Vermeer zal dit in overweging nemen.

De werkgroep vraagt of Dura Vermeer hun mail over de sierkei uit de speeltuin Kwartelstraat heeft ontvangen
(zie verslag van 25-11-2014).
In deze mail heeft de werkgroep de mening van de bewoners doorgegeven om de kei op het terrein van Dura Vermeer te houden tot hij defintief terug kan op zijn oude plaats.

De volgende vergadering zal worden gehouden op donderdag 22 januari 2015.