Brief aan college over parkeersituatie Breda Vooruit

Naar aanleiding van de parkeersituatie bij de Kievitstraat en Breda Vooruit heeft de wijkraad samen met een groep bewoners van de Kievitstraat en Breda Vooruit samen gekeken naar mogelijkheden om tot een werkbare oplossing te komen voor de parkeerproblemen die spelen bij Breda Vooruit. Deze samenwerking heeft geresulteerd in een gezamenlijke brief, ondertekend door een groep bewoners, die is verzonden door de wijkraad aan het college van burgemeester en wethouders. De brief is in kopie ook verzonden aan de gemeenteraad en de fracties van de politieke partijen.

Geachte college van burgemeester en wethouders,

De bewoners van Breda Vooruit en de wijk en Wijkraad Belcrum willen graag op een constructieve en positieve manier komen tot een oplossing voor een probleem wat is ontstaan ten aanzien van het parkeren voor de woningen en appartementen van Breda Vooruit. Dit probleem spitst zich toe op de parkeervraag vanuit Breda Vooruit voor een tweede auto en het bezoekersparkeren.

De eerste constatering is dat dit probleem door alle partijen wordt onderkend.

De tweede constatering is dat het van toepassing is voor het gehele project en zich dus niet beperkt tot alleen 13 woningen grenzend aan de bestaande wijk Belcrum, zoals aanvankelijk geschetst werd. Dit bleek ook overduidelijk op een door de gemeente gefaciliteerde bewonersbijeenkomst op 7 november jl.

Gelukkig is de derde constatering dat er inmiddels meerdere oplossingen voorhanden zijn en deels zelfs al gerealiseerd worden.


Oorzaak

Bij de ontwikkeling van de plannen voor Breda Vooruit is het bestemmingsplan vastgesteld met een specifieke parkeernorm en is de omgevingsvergunning met een sluitende parkeerbalans afgegeven. Dit houdt in dat op papier het project op eigen terrein kan voorzien in voldoende parkeerplaatsen.

In de norm van het project is rekening gehouden met een gemiddeld autobezit van 1 tot 1,2 auto per appartement. Bij de verkoop of huur van de appartementen is verplicht gesteld om tevens één parkeerplaats af te nemen. Bij de planvorming is rekening gehouden met flexibel gebruik van de beschikbare parkeerplaatsen voor eigen bezoekers. Maar dit is in de uitvoering niet meegenomen, doordat elke parkeerplaats is gelabeld en de toegangsapparatuur van de reeds gerealiseerde parkeergarage (nog) niet de technische mogelijkheid biedt om überhaupt bezoekers toe te laten.


Gevolg

In de huidige situatie blijkt dat in de parkeergarage onder Breda Vooruit en op de parkeerplaats achter Blok C (zelfs op piekmomenten) circa 10-20% van de parkeerplaatsen niet in gebruik zijn. Dit is ook logisch, want niet elk appartement heeft een eigen auto, of is op hetzelfde moment aanwezig. Juist daarom wordt in de norm ook voorzien in enige mate van dubbelgebruik.


Oplossingen

Het project met een sluitende parkeerbalans is aangevraagd en vergund, tevens is de beleidslijn binnen de gemeente Breda dat nieuwbouwontwikkelingen op eigen terrein dienen te voorzien in hun parkeerbehoefte. Dat houdt ook in dat de oplossing van het probleem binnen het projectgebied dient te worden gezocht. Zoals ook expliciet is opgenomen in het door de Gemeenteraad vastgestelde Bestemmingsplan waaronder het gehele project valt. Hiermee wordt nog meer parkeerdruk op de oude, naastgelegen wijk Belcrum voorkomen, wat gezien de enorme hoeveelheid ontwikkelingen in en rondom de wijk cruciaal is om de leefbaarheid in de nabije toekomst te waarborgen. Met dat als uitgangspunt én voorwaarde ontstaan de volgende oplossingen:

1) Benutten bestaande capaciteit
De parkeerplaats achter Blok C wordt binnenkort nieuw aangelegd en uitgebreid naar ca 100 plaatsen (nu 25). Op dit terrein, direct naast de 13 ‘stadsvilla’s van het project is een hogere overcapaciteit ingepland. We hebben inmiddels begrepen dat bewoners met een 2e auto hier een extra plek kunnen afnemen en toegangssystemen en inrichting van het terrein het gebruik door eigen bezoekers straks mogelijk maken. De rol die van de gemeente gevraagd wordt: nu samen met de ontwikkelaar waarborgen/toezien dat dit ook daadwerkelijk gerealiseerd wordt in het belang van de bewoners en hun bezoek. En zo de fouten, gemaakt bij de bestaande garage, te voorkomen.

Voor de bestaande garage onder Breda Vooruit worden parkeerplaatsen nu al op informele wijze tijdelijk of permanent uitgewisseld onder kleine groepjes bewoners. Door het creëren van 1 centrale ‘marktplaats’ kan het gehele bestand van meer dan 150(!) parkeerplaatsen onderling aangeboden worden bij afwezigheid. Door een paar fysieke en softwarematige aanpassingen (bijvoorbeeld kentekenscan of zuil met barcodelezer) is alsnog te faciliteren dat kan worden voorzien in dubbelgebruik van de parkeerplaatsen voor alle bewoners en hun bezoek. Al dan niet tegen een samen afgesproken vergoeding. De rol die van de gemeente gevraagd wordt: samen met alle gebruikers van deze garage tot een breed gedragen oplossing komen. Inmiddels heeft een belangrijke partij hierin; verhuurder Amvest, al aangegeven graag mee te denken om het woongenot van haar huurders te verbeteren en de meerwaarde van een woning met eigen parkeervoorziening te verhogen!

2) Aanvullende capaciteit
Breda Vooruit krijgt overburen: het enorme project 5 Tracks. Inmiddels is vanuit de gemeente al bevestigd dat de parkeervoorziening van dit complex voor iedereen toegankelijk zal worden, zodat in de toekomst ook bezoekers en/of bewoners van Breda Vooruit met een 2e auto hier kunnen gaan parkeren.

3) Tijdelijke extra capaciteit (ter overbrugging)
Tenslotte biedt de Stationslaan aan de zijde van Breda Vooruit de mogelijkheid om, in een tijdelijke situatie te voorzien in extra parkeerplaatsen, voor de bewoners en bezoekers van Breda Vooruit. Momenteel bevinden zich hier meerdere laad- en losplaatsen. Door het plaatsen van een onderbord kunnen deze toegewezen worden aan Breda Vooruit. Om het een en ander juridisch te borgen, kan voor het projectgebied een apart vergunningengebied worden aangewezen.

Overigens zijn deze plaatsen momenteel nutteloos, omdat ze te klein zijn voor een gewone bestelbus en het bord in de weg staat bij inparkeren. Het is namelijk uitsluitend mogelijk hier te parkeren door middel van fileparkeren, wat niet te doen is op een drukke doorgaande weg als de Stationslaan. Deze plaatsen moeten dus sowieso al aangepast worden. Voorstel is meteen bovenstaande aanpassing in te voeren.

Wij gaan ervan uit dat bovenstaande meer dan voldoende perspectief biedt om tot een positieve, breedgedragen oplossing te komen voor iedereen!

 

Met vriendelijke groet,

 

Niels Tiekstra
Voorzitter Wijkraad, mede namens de bewoners van:

– Alle bewoners van de Kwartelstraat en Kievitstraat (Belcrumzijde)
– AMVEST
– Fazantstraat 2, 7, 8, 11, 14, 15, 19, 22,
– Stationslaan 5a1, 5a2, 5b1, 5b2, 5c1, 5c2, 5c3, 5c5, 5c6, 5c7, 5c11, 5d2, 5d1, 9, 11, 15, 19, 21

 

Kopie aan:
– Gemeenteraad van Breda
– Fractie VVD Breda
– Fractie D66 Breda
– Fractie SP Breda
– Fractie CDA Breda
– Fractie PvdA Breda
– Fractie Breda ‘97
– Fractie GroenLinks
– Fractie Trots Breda/OPA
– Fractie BOB
– Fractie Volkspartij Breda
– Fractie Elbertse/Groeneweg (Volmondig Ja!)